Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppfyller krav til nasjonalpark

Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark. Det er konklusjonen i rapporten som Fylkesmannen har sendt Miljødirektoratet.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 17.12.2018

Fylkesmannens rapport skal brukes som beslutningsgrunnlag i vurderingen av om en verneprosess for nasjonalpark i Østmarka skal settes i gang. Det er Klima- og miljødepartementet som behandler saken på grunnlag av vår rapport og Miljødirektoratets anbefaling.

Vurdert etter naturmangfoldloven

Fylkesmannens oppdrag var å vurdere om Østmarka fyller kravene som stilles i naturmangfoldloven til opprettelse av nasjonalpark. I §35 i naturmangfoldloven står det at «som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep».

- I rapporten tar vi for oss eksisterende kunnskap om naturverdier og i hvilken grad området er berørt av inngrep. Vår vurdering er at naturverdiene er store nok og inngrepene av en slik art at Østmarka oppfyller kravene, sa daværende fylkesmiljøvernsjef Ellen Lien i forbindelse med oversendelsen av rapporten.

Alt annet kommer senere

Det er altså utelukkende oppfyllelsen av § 35 som er vurdert i rapporten. Dersom departementet bestemmer at det skal settes i gang en verneprosess, innebærer det noe helt annet enn det å sammenfatte kunnskap i en rapport.

- Da blir det blant annet innhenting av mer kunnskap, behov for å utarbeide konsekvensutredninger og fagrapporter og ikke minst må involveringen starte. Det er mange ulike interesser knyttet til Østmarka, bl.a. er det et svært viktig friluftslivsområde for veldig mange mennesker. Det er svært viktig at de ulike interessene knyttet til Østmarka får komme på banen med sine synspunkter, og dette vil være en obligatorisk del av verneprosessen, dersom denne settes i gang, sa Lien.

Hele konklusjonen – og hele rapporten

Hele rapporten kan leses på våre nettsider, men de som ønsker å hoppe rett til konklusjonen får den her:

"Med utgangspunkt i eksisterende kunnskap om naturverdiene i Østmarka, er det vår vurdering at området som er vurdert har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark når det gjelder «særegne eller representative økosystemer». I regional sammenheng vurderer vi at man gjennom opprettelse av nasjonalpark i Østmarka kan oppnå store og sammenhengende arealer med biologisk gammel skog, særlig på grunn av skogens allerede høye alder.

Ut fra gjeldende praksis for hva som tillates av inngrep i nasjonalparker, antas de to større kraftlinjene på 300 og 420 kV å være for store til å kunne inkluderes i en nasjonalpark. Tilsvarende gjelder de regulerte vannene Elvåga og Børtervanna. Disse større inngrepene bør kunne legges utenfor en vernegrense ved å dele en eventuell nasjonalpark i to eller tre deler. For å oppnå tilstrekkelig god arrondering, vil enkelte inngrep måtte inngå i en nasjonalpark. Dette er imidlertid inngrep som etter dagens praksis for nasjonalparker antas å kunne innlemmes, uten at kravet til fravær av «tyngre naturinngrep» som nevnt i naturmangfoldlovens § 35 utfordres. Vi mener det ved behov bør være mulig å tilbakeføre flere mindre inngrep.

Det er vår vurdering at arealene med viktig natur er store nok til å utgjøre en nasjonalpark i Østmarka, på tross av inngrepene og særlig i kombinasjon med eksisterende verneområder."