Rovviltnemnder

Hver rovviltregion har en egen rovviltnemnd som består av politikere fra fylkesting og byråd (Oslo). Rovviltregion 4 består av de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold, samt kommunene Jevnaker og Lunner og de tidligere kommunene Røyken og Hurum, mens Buskerud er en del av rovviltregion 2 hvor også Vestfold, Telemark og Aust-Agder inngår. Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretariat for nemndene for begge regionene. 

Publisert 18.12.2018, Sist endra 01.10.2021

Du kan lese mer om rovviltnemndene på deres egne nettsider, og se forvaltningsplaner for rovviltregionene, møteinnkalling og møteprotokoller med mer: 


Publisert 18.03.2020

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som skal sitte i nemndene.