Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2022

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.01.2022

Tilskuddordningen skal bidra til å forbygge skader på husdyr og tamrein påført av store rovdyr. Ordningen skal også dempe konflikter og begrense ulemper. Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke om lenger ned og i forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak . Du kan også ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt aktuelle tiltak. Søknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ordningen er delt mellom forebyggende tiltak og konfliktdempende tiltak, se beskrivelse under. Pass på at du bruker riktig søknadskjema når du søker. 

Forebyggende tiltak

Den primære målgruppen er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som flytting til mindre rovviltutsatte beiter (fjellbeiter) og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, prioriteres. Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Dette kan være tiltak som beredskapsarealer og elektronisk overvåkning. Vi oppfordrer de som har gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

  • Rovdyravvisende gjerder: Kart som viser aktuell gjerdetrasé må legges ved søknaden. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Gjeldende standard for rovdyravvisende gjerder ble publisert 25.06.2018 (Standarden finner du til høyre på siden). Se også egen forskrift her.

Søknadsskjema for forebyggende tiltak finner du her.

Konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskap og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig ulv og bjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan føre til. Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert. I 2021 ble det åpnet for at det også kan gis midler til rovdyrbeskyttende vester til hund, se kriterier i dette dokumentet.

Tilskudd kan også gis for å evaluere tiltak som allerede er satt i gang.

Akutte tiltak

Det kan kun søkes om tilskudd til akutte tiltak i forbindelse med at det har oppstått akutte tapssituasjoner i beitesesongen og etter nærmere avtale med Statsforvalteren. Ta derfor umiddelbart kontakt med oss på beredskapstelefon 971 35 265. Søknader om akutte tiltak skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter først etter at Statsforvalteren er kontaktet.

Se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak» for mer informasjon om støtteberettigede tiltak. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.

Søknadsskjema for konfliktdempende tiltak finner du her.

Støtteordning til kommuner med ulverevir

Denne ordningen trådte i kraft i 2017, men er ikke videreført av ny regjering høsten 2021. Det er derfor ikke lenger mulig for kommuner å få støtte gjennom denne ordningen, men aktuelle tiltak kan omsøkes som forebyggende og konfliktdempende tiltak som beskrevet over.