Starter arbeidet med vern av 19 skogområder

Vi starter nå opp prosessen med vern av 19 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 30. november 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.11.2020

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et verneforslag.

Det meldes oppstart for følgende 13 nye områder:

 • Austadmarka, Drammen kommune, ca. 1580 daa. Eid av tre private grunneiere.
 • Beia, Nesbyen kommune, ca. 7800 daa. Eid av 32 private grunneiere og OVF.
 • Hagaevju, Nes kommune, ca. 145 daa. Kommunalt eid og to private grunneiere.
 • Hvalpåsen, Hole kommune, ca. 3650 daa. Eid av 20 private grunneiere.
 • Lekumelva, Indre Østfold kommune, ca. 44 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Narvestaddalen, Indre Østfold kommune, ca. 67 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Ormåsen, Moss kommune, ca. 21 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Rudbekken, Nesbyen kommune, ca. 510 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Råbjørn, Nannestad kommune, alternativ A ca. 2249 daa, alternativ B ca. 2488 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Skaråsen, Drammen kommune, ca. 2250 daa. Kommunalt eid og fem private grunneiere.
 • Styggvassdalen, Lørenskog kommune, ca. 490 daa. Eid av to private grunneiere.
 • Sørbråten, Bærum kommune, ca. 103 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Thorshaug, Gjerdrum kommune, ca. 214 daa. Eid av to private grunneiere.

Og utvidelse av følgende områder:

 • Nannestad kapellangård naturreservat, Nannestad kommune. Utvidelse på ca. 86 daa. Eid av tre private grunneiere.
 • Ramsåsen naturreservat, Bærum kommune. Utvidelse på ca. 1261 daa. Kommunalt eid og to private grunneiere.
 • Rudskampen naturreservat, Nannestad kommune. Utvidelse på ca. 153 daa. Eid av én allmenning og én privat grunneier.
 • Rødsåsen naturreservat, Moss kommune. Utvidelse på ca. 125 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Tverrbergkastet naturreservat, Lier kommune. Utvidelse på ca. 45 daa. Eid av én privat grunneier.
 • Vestre Risenhøgda og Fuglemosen naturreservater, Aurskog-Høland kommune. Utvidelser på ca. 4291 daa. Eid av fem private grunneiere.

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned fra høyre marg. Vi gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra lavereliggende rik ravineskog til fattigere, noe høyereliggende gran- og furuskoger. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter.

Det kan leses mer om hvert enkelt område i de respektive naturfaglige rapportene i høyre marg. Der det er vurdert tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, henvises det til kort beskrivelse i oppstartsbrevet og informasjon på www.naturbase.no.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess

Vi vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 30. november 2020.

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til fmovpost@fylkesmannen.no eller som brevpost til: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslagene med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.