Utredninger om nasjonalpark i Østmarka pågår for fullt

Oppdraget med å vurdere de sammfunnsøkonomiske effektene av en nasjonalpark i Østmarka er tildelt, og dermed er alle de eksterne utredningene som skal ligge til grunn for videre prosess og vurderinger i gang eller levert. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.04.2021

Det er Menon Economics som skal vurdere de samfunnsøkonomiske effektene og levere en rapport på dette innen 1. september 2021. I denne verneprosessen skal vi vurdere og foreslå forskjellige verneformer og omfang av vern og vurderingene av de samfunnsøkonomiske effektene vil derfor gjøres på et overordnet nivå i tråd med oppdraget som ble lyst ut tidligere i år. 

Fra før har Norsk institutt for naturforskning (NINA) levert rapport om naturverdier i utredningsområdet, og NINA har også fått i oppdrag å utrede brukerinteresser og inngrep i området. Sistnevnte rapport skal leveres 1. juni, og mer informasjon om dette arbeidet kan du finne i dette dokumentet

I tillegg jobber Viken fylkeskommune og Byantikvaren i Oslo med en rapport om kulturminner i den delen av Østmarka som er aktuell som nasjonalpark. Denne rapporten skal leveres innen 15. august. 

Samtidig som kunnskapsgrunnlaget innhentes arbeider vi med å lage et konkret høringsforslag med forslag til avgrensning av områder for vern og regler for vern. Et slikt høringsforslag skal sendes til Miljødirektoratet før nyttår.