Hva er en nasjonalpark?

En nasjonalpark er et avgrenset areal som er vernet for å ta vare på et større naturområde. Det skal inneholde særegne eller represententative økosystem eller landskap. Området skal være uten tyngre naturinngrep. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2020, Sist endra 14.10.2022

Bestemmelsene om nasjonalpark finner vi naturmangfoldloven. I tilegg får hver nasjonalpark som blir vernet en egen verneforskrift som sier noe om formålet med vernet og hvilke vernebestemmelser som gjelder for området - det vil si hva som er lov og hva som ikke lov å gjøre i området. Til forskjell fra andre typer verneområder, som naturreservater og landskapsvernområder, kan almennhetens bruk av området til f.eks. friluftsliv være en del av verneformålet i tilegg til det å ta vare på naturmangfoldet i området. 

Du kan lese mer om Norges nasjonalparker og de se de i kart på Miljødirektoratets nettsider. 

 

Naturmangfoldlovens bestemmelse om nasjonalpark (§35)

Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer​2 eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.​3

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner​4 finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter,​5 dyr,​6 geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning​7 og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens​8 regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster.

Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med skjøtselsplan,​9 skal den inngå i forvaltningsplanen