Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden

Oslofjorden har et enormt nedbørsfelt, som omfatter de største delene av Østlandet. I mange tiår har vassdragene på Østlandet ført betydelige mengder næringssalter og partikler ut i Oslofjorden. Fjordbassenget er utformet med mange terskler som gjør at utskiftningen av vannet i fjorden er lav. Det er derfor et behov for å redusere alle tilførsler til Oslofjorden som kan føre til eutrofi så raskt som mulig.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2022

Miljødirektoratet sendte fredag 13. mai ut brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken om at kommuner og IKSer må forvente at det kommer krav om nitrogenrensing av avløpsvannet i årene framover. Brevet er en konsekvens av den alvorlige situasjonen Oslofjorden nå befinner seg i, til tross for at det har vært iverksatt tiltak for å redusere denne avrenningen. I brevet står det at det er behov for at flest mulig kommuner med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det. Videre står det at fosfor- og nitrogenfjerning i praksis vil være en forutsetning for at industribedrifter som har prosessavløpsvann med høyt innhold av organisk materiale og næringssalter kan ha påslipp til kommunale avløpsrenseanlegg og IKS, i stedet for egne behandlingsanlegg.

 

Norge har, gjennom implementering av EUs avløpsdirektiv, forpliktet seg til å fjerne næringssalter i områder hvor disse kan bidra til økt eutrofiering. Det er Statsforvalteren som har myndighet til å stille krav om nitrogenfjerning for renseanlegg.

 

Les brevet fra Miljødirektoratet ved å trykke på hurtiglinken til høyre på denne siden.