Mer naturkunnskap tilgjengelig

Verdifulle naturtyper som ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, er nå tegnet inn i kartet og vil bli en viktig del av det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.04.2019

I 2018 ble naturtyper kartlagt i utvalgte områder i 13 av landets fylker. Flere områder i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus ble kartlagt. 

Fylkesmannen har blant annet bistått Miljødirektoratet med å velge ut hvilke områder som skulle kartlegges. 

Bakgrunn

Kartleggingen er en oppfølging av Stortingsmeldingen "Natur for livet", og vil fortsette i årene fremover. Målet er å tilby et godt kunnskapsgrunnlag for sektorer og private aktører som planlegge rulike former for arealutnyttelse eller forvaltning.

Om naturtypene

Naturtypene som er prioritert kartlagt, er truet eller nær truet, de dekker sentrale økosystemfunksjoner og/eller de er spesielt dårlig kartlagt fra før. Det har også blitt lagt vekt på at områder med høy aktivitet og områder som er under utbyggingspress skal kartlegges først.

Resultatet er tilgjengelig kunnskap

Resultatet er kartfesta informasjon om hvilken natur som er er registrert innenfor et kartleggingsareal, hvilken tilstand naturen er i og hvor stort naturmangfoldet er.

Eventuelle forvaltningsmessige konsekvenser av denne informasjonen vil fastsettes gjennom det regelverket som styrer aktiviteten i et område.

Se kartet og les mer

Miljødirektoratet har skrevet mer om taktskiftet i kartleggingen av natur og se naturtypene som er kartlagt på Miljødirektoratets hjemmeside: Taktskifte i kartlegging av natur.

Du kan også undersøke de nye naturtypene i «Naturbase kart», ved å krysse av for å vise «M Naturtyper» i kartlagslista på venstre side av skjermen.