Forurensning fra midlertidig anleggsarbeid

Anleggsarbeid trenger stort sett ikke tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensingsloven, da loven åpner for at midlertidig anleggsarbeid er tillatt uten tillatelse. Det er først og fremst større infrastrukturprosjekter som utløser behov for tillatelse etter forurensningsloven. Som utbygger/tiltakshaver har du ansvar for å sikre at sjø og vassdrag ikke blir skadelidende av anleggsarbeidet. 

Forurensningsfare

Midlertidig anleggsarbeid kan medføre betydelig skade på miljøet ved blant annet at store mengder partikler/slam og en rekke andre forurensningskomponenter finner veien til sjø og vassdrag. Partiklene fra anleggsarbeid kan være svært skadelig for blant annet fisk og bunndyr. Anleggsvann vil også typisk kunne ha høyt innhold av miljøgifter og tungmetaller, høy pH og nitrogenforbindelser.

Regelverk

Midlertidig anleggsarbeid faller inn under en unntaksbestemmelse i forurensningsloven. Bygge- og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig, altså med en varighet på ca. 2-3 år, er dermed lovlig etter forurensningsloven så sant forurensningen ikke medfører uakseptable skadevirkninger på sjø- og vassdrag (forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3). At anleggsarbeidet er lovlig betyr i praksis at det ikke trengs en tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Myndighet

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for midlertidig anleggsarbeid.

Når er det behov for tillatelse fra Statsforvalteren?

Det skal alltid utarbeides en miljørisikovurdering før anleggsarbeidet starter opp. Miljørisikovurderingen danner grunnlaget for vurderingen av om det er behov for tillatelse. Anleggsarbeid vil kunne kreve en tillatelse etter forurensingsloven § 11 dersom tiltaket varer utover hva som anses som midlertidig og/eller at det medfører forurensning utover hva som anses som akseptabelt. Dersom anleggsarbeidene vil medføre irreversible ødeleggelser av ytre miljø, vil det alltid kreves en tillatelse etter forurensningsloven. Ved store prosjekter, der tiltakshaver er usikker på om arbeidet faller inn under unntaksbestemmelsen i forurensningsloven, skal Statsforvalteren kontaktes for en vurdering av om det er behov for tillatelse etter forurensningsloven. Det er først og fremst store prosjekter, som bygging av vei og jernbane, som utløser behov for tillatelse etter forurensningsloven.

I miljørisikovurderingen må forurensningene vurderes i størrelse og type og ses i sammenheng med vassdragets sårbarhet. På bakgrunn av en miljørisikovurdering utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som beskriver hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere forurensning av sjø og vassdrag. Hvor omfattende et slikt arbeid må være avhenger av utslippets størrelse og fare for forurensning.

 

Annet relevant regelverk

Påslipp til kommunalt ledningsnett

For påslipp til overvannsnett og/eller avløpsnett må det innhentes tillatelse fra kommunen for bruk av det offentlige ledningsnettet. Som ledningseier og eier av renseanlegg kan kommunen stille krav for å beskytte ledningsnett og renseanlegg, jf. forurensningsforskriften kapittel 15 A. Les mer på miljøkommune.no:  Forurenset grunn i bygge- og gravesaker

Terrenginngrep i forurenset grunn

Ved terrenginngrep i forurenset grunn må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen og kommunen kan stille krav til anleggsvannet i disse sakene. Håndtering av forurenset anleggsvann skal derfor være med i tiltaksplaner for forurenset grunn.

Les mer på miljøkommune.no:  Forurenset grunn i bygge- og gravesaker