Varsel om stans av pukkverksdriften hos Østlandsjord AS på Isi i Bærum

Vi har gitt Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.

Publisert 14.07.2020

Fylkesmannen har behandlet søknad om tillatelse etter forurensingsloven fra Østlandsjord AS for drift av pukkverk og mottak og behandling av avfall. Under saksbehandlingen og høringsrunder med Bærum kommune som planmyndighet ble det vurdert at pukkverksdriften ikke var en aktivitet som reguleringsplanen åpnet for. Da forurensningsmyndighetene ikke kan gi tillatelse til forurensede virksomhet i strid med gjeldende planbestemmelser, var Fylkesmannen nødt til å avslå søknaden fra Østlandsjord AS.

Østlandsjord AS har fått varsel om at virksomheten må stanse inntak av stein til anlegget innen 15.10.2020 og at steinknusing må opphøre innen 31.12.2020. Virksomheten må levere en fremdriftsplan for avvikling som skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 15.10.2020.

Fylkesmannen stanser ikke driften på Østlandsjord AS umiddelbart, men mener det er rimelig at Østlandsjord AS får litt tid til å vurdere mulige framtidige løsninger for virksomheten og eventuelt avvikle den på en miljømessig og kontraktsmessig forsvarlig måte.  Dette er med bakgrunn i at det ikke har vært påpekt overfor Østlandsjord AS før nå at driften er i strid med reguleringsplanen og at umiddelbar stenging kan få urimelige store konsekvenser for virksomheten, ansatte og kontraktspartnere.

Naboene i området har i perioder vært plaget av støy fra knuseverket.  Østlandsjord AS må derfor kontinuerlig jobbe med støyreduserende tiltak selv om grenseverdier for støy er overholdt i henhold til kap. 30 i forurensningsforskriften om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel inntil anlegget avsluttes.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.