Inn på tunet

Sammenstilling av bilder av ulike Inn på tunet-tjenester

Inn på tunet - aktivitet, mestring og inkludering i samarbeid med landbruket.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet (IPT) er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering og helse og omsorg. IPT-gårder kan også tilby tjenester innen integrering, kriminalomsorg og forebygging. Det er i hovedsak kommuner og NAV som kjøper tjenestene.

Det finnes en godkjenningsordning for IPT-gårder, hvor man godkjenner både gården og aktivitetene. Per mai 2021 er 68 gårder i Oslo og Viken godkjente Inn på tunet-gårder.

Landbruket kan via IPT være en ressurs for kommunene og storsamfunnet innen arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet. IPT er blant annet nevnt som et relevant tilbud i «Demensplan 2020» , i «Leve hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022» og i "Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024)".  Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2018 revidert veilederen for «Grønt arbeid» som er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV for mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer.

Gården er velegnet som base for velferdstjenester av mange grunner:

  • Meningsfulle og ekte aktiviteter
  • Aktiviteter som kan skreddersys den enkeltes behov, mestringsnivå og dagsform
  • Fokus på "det friske" hos deltagerne, vanlig medarbeider på lik linje med gårdbrukeren
  • Fysisk aktivitet og riktig kosthold
  • Sosialt fellesskap i et trygt og oversiktlig miljø, mye å snakke om flytter fokus vekk fra egen situasjon
  • Dyr og natur - vitenskapelig bevist at det er godt for psykisk helse

Forskning viser at deltagelse i IPT-tiltak kan ha helsefremmende effekt og gi redusert ensomhetsfølelse, økt motivasjon og mestring, sosial støtte og økt sosial kontakt, økt fysisk aktivitet og redusert stress.

Inn på tunet-logoen som kan brukes av godkjente Inn på tunet-gårder
Inn på tunet-logoen som kan brukes av godkjente Inn på tunet-gårder

Inn på tunet-løftet - nasjonal pilot i Oslo og Viken

Fire utvalgte, nasjonale pilotprosjekter har fått tilsammen 10 millioner for perioden 2021-2022. Pilotene skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter når de skal kjøpe Inn på tunet-tjenester. Pilotene er en del av satsingen Inn på tunet-løftet 2.

Oslo og Viken har fått piloten innen demensomsorg. Sammen med prosjektkommunene Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo skal vi finne svar på utfordringene kommunene møter når de ønsker å kjøpe Inn på tunet-tjenester for personer med demens.

Les mer om Inn på tunet-løftet og de fire nasjonale pilotene på prosjektnettsiden.