Status regionale miljøkrav

De regionale miljøkravene har vært på høring. Vi har fått mange gode høringsinnspill og er straks klare til å kunngjøre forskrift om miljøkrav på lovdata.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.01.2020

I deler av Viken har Fylkesmannen i mange år hatt regionale miljøkrav for jordbruket. Dette er krav til jordbearbeiding på de mest erosjonsutsatte arealene. Formålet er å redusere avrenning av næringsrik jord til sårbare vassdrag. Regionale miljøkrav er hjemlet i jordlovens § 11, og gjelder for jordbruksarealet i sårbare nedbørfelt og vannområder, uansett om du søker regionale miljøtilskudd eller ei. 

De områdene som i 2020 har regionale miljøkrav, er tilsvarende som i 2019; Vansjø-Hobølvassdraget, PURA, Leira og Haldenvassdraget, Isesjø, Haldenvassdraget, Morsas kystbekker i tidligere Østfold fylke og Glomma Sør. Driver du jordbruk i disse vannområdene, må du følge spesielle krav til jordarbeiding og erosjonsforebyggende tiltak. Den nye felles forskriften for regionale miljøkrav vil gjelde i disse vannområdene og blir kunngjort på lovdata om kort tid. 

 

Nye virkeområder

Fra 2021 vil kravene omfatte nye kommuner og virkeområder i gamle Østfold og Akershus. De nye områdene vil kunngjøres så fort de er klare, antagelig før sommeren 2020.

I Buskerud har vi ikke hatt miljøkrav tidligere. Kunnskapsgrunnlaget om vanntilstanden har ikke vært god nok til å avdekke hvor det er ekstra store behov for tiltak og eventuelt miljøkrav. I samarbeid med kommunene og næringsorganisasjonene vil Fylkesmannen nå oppdatere kunnskapsgrunnlaget og vurdere om de mest landbrukspåvirkede vannforekomstene i gamle Buskerud trenger miljøkrav.   

Regionale miljøkrav - virkeområder t.o.m. 2020.JPG

 

Kontaktpersonar