Hva sier odelsloven?

En odelseiendom er en eiendom på mer enn 35 dekar fulldyrka og overflate dyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog som slekten har eid i 20 år.

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven, og svarer på generelle spørsmål om loven. Les mer om odel på Landbruksdirektoratets nettsider.

Personlig
Odelsretten er en personlig rett. Man kan fraskrive seg løsningsrett eller odelsrett etter odelsloven § 25. En erklæring om å si fra seg løsnings- og odelsrett må være skriftlig. Muntlige erklæringer fra før 1.7.2009 er likevel gyldige.

Barn, verge og odelsrett
Foreldre kan ikke i kraft av å være verge for egne barn fraskrive barna odelsrett. Det følger av vergemålsloven § 39 bokstav a) at mindreårige ikke kan gi avkall på odels- eller løsningsrett uten at vergen får samtykke fra fylkesmannen.

Har du spørsmål om å gi avkall på odelsrett for mindreårige, skal du henvende deg til:
Statsforvalterens vergemålsavdeling, telefon: 69 24 70 00.
Sentralbordet er betjent på hverdager fra kl. 08:00 - 15:45.
I perioden 15. mai til 15. september er kontortiden fra kl. 08:00 til kl. 15:00.