Klima- og miljøprogram

Har du en prosjektidé om klimautfordringer i landbruket? Da kan du søke Statsforvalteren om midler fra Klima og miljøprogrammet. 

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.   

Temaer som faller inn under programmet:

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp
 • Jord
 • Naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet
 • Forurensning til vann, jord og luft.

Prioriteringer 2022

Vi prioriterer prosjekter som styrker klimavennlig driftspraksis og kunnskap om klimautfordringer i jordbruket. I tillegg er det i Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken løftet frem følgende tema:

 • karbonlagring i jord og jordhelse
 • tiltak knyttet til pollinerende insekter
 • lavere forbruk av kjemiske plantevernmidler
 • økt oppslutning om miljøtiltak i næringen
 • miljørådgivning til foretak i områder med sårbare vannforekomster

Et viktig vilkår for tildeling er at kunnskap fra prosjektet gjøres tilgjengelig for næringsutøverne og raskt implementeres i praktisk jordbruk.

For prosjekter av nasjonal karakter og/eller med nasjonal overføringsverdi viser vi til nasjonalt KMP. Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2022 en total ramme på kr 1 450 000,-

Hvem kan søke?

 • landbruksforetak eller andre bedrifter
 • kommuner
 • fag- eller næringsorganisasjoner
 • kompetansebedrifter, utrednings- eller forskningsmiljøer

Søknad sendes elektronisk via Altinn, på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon om tildeling, se Retningslinjer ved tildeling – KMP i Oslo og Viken.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.