Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2020

Også i 2020 er det satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket. Rammen er redusert sammenliknet med de siste årene, og Landbruksdirektoratet har sendt ut nye føringer for prioritering og maksimale tilskuddssatser.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.02.2020

Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling,  tettere planting og suppleringsplanting. Medregnet ubrukte midler fra 2019 er det totalt ca. 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse tiltakene.

Midlene og ordningen har vært virksom noen år, er godt kjent og har vært handtert og handteres også i 2020 som en sentral ramme.

 

Føringer i 2020

Av de ulike tiltakene, så har gjødsling første prioritet.

Det gjøres ingen endringer med søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene fastsettes for 2020 som følger for de ulike tiltakene:

 

Gjødsling:

Inntil 40 % tilskudd

Les mer om søknadsfrist, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Tettere planting:

Inntil 60 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Suppleringsplanting:

Inntil 20 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Når det over står inntil 20%, 40% og 60 % for de ulike tiltakene, så skyldes det at utbetalingene ikke kan gå ut over tildelt ramme. Skulle det vise seg at aktivitet og omfang av tiltakene blir høyere enn tildelt ramme og antatt prognose, kan vi bli nødt til å avregne tilskuddet med en lavere sats. Ut fra fjorårets aktivitet er det med de nye tilskuddssatsene til tettere planting og supplering grunn til å tro at det ikke blir behov for å avregne tilskuddene med vesentlig lavere sats enn den maksimale for de ulike tiltakene.

 

Geografiske restriksjoner

Siden ordningen startet i 2016 har det vært restriksjoner på gjødsling i et område med avrenning til Skagerak. Dette gjelder Oslo, Viken (unntatt øvre deler av tidligere Buskerud), nedre deler av Vestfold og Telemark, Agder og sørdelen av Rogaland. Her er det av miljømessige årsaker satt et tak på 25.000 dekar skogsgjødsling over en femårsperiode. Dette taket ble nådd i 2018. I 2020 er det derfor ikke tilskudd til gjødsling i dette området. Området med restriksjoner er vist i kart og restriksjonene er omtalt på Landbruksdirektoratets temaside om ordningen.