Omfattende skogskader

Store skader på skogen i øvre deler av Viken etter stormen 19. november 2021 og kraftige vindvær vinteren 2022.
Store skader på skogen i øvre deler av Viken etter stormen 19. november 2021 og kraftige vindvær vinteren 2022. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Store deler av vår geografi er rammet av stormskader etter vinden fredag 19. november. Her følger informasjon og råd til kommunene og tømmerkjøperne.

Publisert 22.11.2021, Sist endra 27.06.2023

Tilskuddordningen er videreført i åtte kommuner

Vi har nå oppdatert siden vår om tilskudd til opprydding av vindfall etter at åtte kommuner har videreført ordningene med driftstilskudd og tilskudd til bygging av traktorvei.

Skogeiere har søknadsfrist på begge tilskuddordningene 15. august 2023.

Kommunene som har videreført tilskuddene er:

 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Flesberg
 • Sigdal
 • Ringerike
 • Krødsherad
 • Flå
 • Nesbyen

Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 

Forrige uke var Landbruksdirektoratet på befaring i Numedal. Les mer om dette i vår nettsak.


Oppdaterte retningslinjer for tilskuddsordningen til opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet har sendt ut et supplerende brev 28.06.2022, som informerer om en endring i retningslinjene for tilskuddsordningen: Det innføres endring i punkt 3 i tilskuddsordningen som åpner opp for bruk av helikopter.

Les mer om dette i vår nettsak om tilskuddsordningen.


Vis varsomhet ved vindfall

Etter hvert som våren skrider fram er det ekstra grunn til å være forsiktig rundt vindfall.

Les mer om dette, og finn lenker til Skogkurs sine nye filmsnutter om opprydning av vindfall, i denne nettsaken.


Statsforvalteren i Oslo og Viken på befaring i stormområdene

10. februar var landbruksdirektøren og fagansvarlige for skogbruk på stormskadebefaring i kommunene Sigdal og Nore og Uvdal. Les mer i vår nettsak.


 

Skogfond til opprydding i vindfelt skog (oppdatert 19.01.2022)

Skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak, eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen.

Nærmere presiseringer om blant annet hvilke hovedkoder som skal brukes og hva som er underskudd kan du lese om i egen nettsak.

Les mer om dette på Landbruksdirektoratets temaside for stormfelt skog.


Presiseringer fra Landbruksdirektoratet (oppdatert 21.12.2021)

Landbruksdirektoratet har oppdatert sin nyhetssak med råd og presiseringer knyttet til:

 • Prioriteringsliste for opprydning
 • Spesielle hensyn (miljøverdier, kantsoner og følgeskader)
 • Naturskadeerstatning

I saken oppjusterer de anslaget på skadeomfang til 1,5-1,7 mill. m3, basert på estimater fra Skogbrand forsikring.


 

Opprydning av stormfelte trær i kantsoner og områder med miljøverdier

Vi har fått en avklaring av hvordan dette skal håndteres v/ Klima- og miljøvernavdelingen hos oss. Tilsvarende avklaringer er gjort også av Statsforvalteren i Innlandet:

Kantsoner – unntak for søknadsplikt jf. Vannressursloven §11:

I forbindelse med stormskader etter uværet 19. november ligger det mye vindfelt virke i kantsoner mot vassdrag. Statsforvalteren anser dette som en ekstraordinær situasjon, og gir adgang til å plukke ut liggende og stående vindskadet virke i kantsonene uten først å søke om tiltaket. Vi gjør oppmerksom på at dette kun omfatter trær som har blitt ustabile etter vind, og ikke omfatter annen stående skog i kantsoner. Dersom tiltak igangsettes, må dette dokumenteres og begrunnes.

Les mer om generelle retningslinjer ved skjøtsel av kantsoner her.

Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag er regulert i lov, forskrift og skogstandard.
Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag er regulert i lov, forskrift og skogstandard. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Nøkkelbiotoper:

Det har kommet mange spørsmål fra kommunene om hvordan de skal forholde seg til eventuell opprydding i nøkkelbiotoper. Vi gir kommunene følgende råd:

Hogst av omkringliggende skadet virke skal prioriteres framfor å rydde i nøkkelbiotoper. Dersom nøkkelbiotoper skal vurderes for hogst/opprydding, må sertifikatholder kontaktes. Sertifikatholder gjør en vurdering for hvert enkelt tilfelle ut i fra hva slags formål nøkkelbiotopen har, eventuelt i samråd med biolog. Dersom tiltak igangsettes, må dette dokumenteres og begrunnes.


Priorieringer knyttet til risiko for angrep av barkbille

Trær som helt eller delvis har gått overende etter stormen vil kunne gi økt risiko for angrep og oppblomstringer av stor granbarkbille de påfølgende årene. 

Etter råd fra NIBIO har vi fått følgende anbefalinger til prioriteringer:

 • Billene svermer i mai. De legger først og fremst egg i liggende og sterkt svekka trær. Prioriter derfor uttak av liggende trær, framfor renskings- og arronderingshogster.
 • Larvene holder seg i stammen hvor de forpuppes rundt 1. juli, enkelte steder noe senere (avhengig av temperatur). Hvis oppryddingen skal ha ønsket effekt må alt tømmeret transporteres ut av skogen før den nye generasjonen barkbiller er ferdigutviklet og forlater stammen. Dette kan skje fra midten av juli og fram til sent på høsten.
 • Prioriter eldre granskog med store volum i lavereliggende områder. Erfaringer fra angrepene på 70-tallet viste at:
  • Angrepene ofte skjedde i li-sider, gjerne mot nord og øst
  • Det var lite angrep oppe i de høyeste åsene
  • Angrepene skjedde ofte på høy og middels bonitet
  • Det var mest angrep 0-400 moh, og en skarp nedgang i risiko over 600 moh.
Granbarkbille
Granbarkbille Foto: Bjørn Økland, NIBIO.

Status for skader i Oslo og Viken (oppdatert 20.12)

Vi har laget et enkelt kart med oversikt over kommunene som er hardest rammet:

Oversikt pr. 20. desember over nivået av skadeomfang, meldt inn av skogbrukssjefene i kommunene i Oslo og Viken. Kartet er produsert av Statsforvalteren i Oslo og VIken.
Oversikt pr. 20. desember over nivået av skadeomfang, meldt inn av skogbrukssjefene i kommunene i Oslo og Viken. Kartet er produsert av Statsforvalteren i Oslo og VIken.

Kartet er laget basert på tilbakemeldinger fra skogbrukssjefene i kommunene, der de er bedt om å angi oversikt pr. nå om nivået av skadeomfang:

 • Grønt nivå: Få eller ingen meldte stormskader
 • Gult nivå: Kun mindre skader
 • Oransje nivå: Moderate skader
 • Rødt nivå: Store skader

Kartet er ikke en fullstendig oversikt over skadebildet, da det varierer hvor mye av skadene som er kartlagt i de ulike kommunene.

Kartlegging av stormskader i Hallingdal fra fly
Kartlegging av stormskader i Hallingdal fra fly Foto: Viken Skog.

Det blir i disse dager kartlagt skader fra fly over dalstrøkene Numedal, Hallingdal og Sigdal, i samarbeid med lokale skogbruksledere.


Meld skaden til Skogbrand så raskt som mulig

Det er forsikringsselskapet Skogbrand som håndterer skademeldinger etter stormskader. Det er viktig at skogeiere får oversikt over omfanget av stormskader i egen skog. 

Meld stormskader via Skogbrand sin nettside.

Skogeiere uten forsikring bes ta kontakt med lokal skogbruksleder.


La motorsaga stå!

Skogkurs har sendt ut en pressemelding med oppfordring til alle skogeiere om å la motorsaga stå i ro inntil videre, som vi ber kommunene om å videreformidle.

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst.

Skogkurs kommer til å tilby kurs i vindfallhogst, som kommunene kan henvise aktuelle skogeiere og entreprenører til. Kontaktinformasjon til lokale instruktører finner du nederst i pressemeldingen fra Skogkurs.


Mer om ansvarsfordeling etter skogskader

Les mer om skogskader i vår nettsak Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen fra juni 2021.