Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.01.2021

Informasjon om planlagte statlige tilsyn

Generelt:

Informasjon om tilsynsplaner med den enkelte kommune og fylkeskommune fremgår av tilsynskalenderen, som er et praktisk verktøy for å samordne statlig tilsyn med kommunesektoren. Tilsynsplanene for de statlige tilsynsetatene, som fører tilsyn direkte med kommunene, er koordinert av oss. Kommunene har fått mulighet til å uttale seg om den samlede tilsynsbelastningen i forkant. På bakgrunn av kommunenes tilbakemeldinger er endringer i tilsynsplanleggingen foretatt.

Det er også i tilsynskalenderen at statlige tilsynsetater skal laste opp sine tilsynsrapporter.

Det er i tillegg lagt til rette for at kontrollutvlagssekretariatene i tilsynskalenderen kan registrere sine planer for forvaltningsrevisjoner og laste opp forvaltningsrevisjonsrapporter.

Konkret:

Det er blitt registrert over 100 tilsyn med kommunesektoren og nærmere 90 forvaltningsrevisjoner. 

Ikke alle statlige tilsynsetater har av ulike årsaker registrert sine tilsynsplaner i tilsynskalenderen, og det kommer blant annet av at deres tilsyn i hovedsak skal være uanmeldte eller hendelsesbaserte.

Under 1. januar 2021 ligger alle tilsyn som ikke er planlagt fullt ut tidsmessig. Det betyr at kommune og tema er valgt, men ikke tidspunkt for gjennomføring av tilsyn. Vi har valgt å registrere også disse tilsynene for å gi et helhetlig bilde på planlagt tilsynsaktivitet.

Det gjøres oppmerksom på at tilsynene er planlagt med smittesituasjon fra desember måned. Dersom smittesituasjonen forverres i regionen, vil endringer i planlagte tilsyn, som skal gjennomføres stedlig forekomme. Det er i år planlagt flere skriftlige tilsyn enn stedlige, nettopp for å unngå at tilsynene må utsettes eller avlyses.

Kommunelovens regler om samordning av tilsyn

Det er kommunelovens §§ 30-6 og 30-7 som inneholder regler om samordning av statlige tilsyn med kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner. Statlige tilsynsmyndigheter i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune, og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunene og fylkeskommunene.

Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra til å hindre dobbeltarbeid.