Nasjonal tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem – flere kommuner i Viken har alvorlige avvik

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i august og september 2021. Vi er bekymret over at flere av kommunene har alvorlige gjentakende avvik.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.11.2021

Tilsynsaksjonen var initiert av Miljødirektoratet og var felles for alle statsforvalterembetene i landet. Aksjonen ble gjennomført i tidsperioden uke 33 – 39. Kommuner som fikk tilsyn var Modum, Kongsberg, Hole, Enebakk, Ås, Lunner, Marker og Øvre Eiker. Kommunale avløpsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14 inngikk i aksjonen.

Formålet med tilsynsaksjonen var å ansvarliggjøre kommuneledelsen. Vi skulle også kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkelig rensing av avløpsvann, og at kommunen ikke igangsetter utbygginger uten at avløpsanleggene er dimensjonert til å ta imot og rense for de økte tilførslene kommunen planlegger for.

Du kan lese mer om tilsynsaksjonen for avløp i nyhetssak fra 18.08.2021. Her omtales blant annet dagens situasjon, miljøkonsekvenser, mål for aksjonen, hovedtema på tilsyn og lovgrunnlag.

Resultatene for tilsynene i Viken strekker seg fra alvorlig avvik til kun anmerkning

Etter endt aksjonsperiode har vi oppsummert funn som avvik og anmerkninger i tilsynsrapporter.

Resultatene fra tilsynene med de åtte kommunene i Viken strekker seg fra alvorlige avvik til ingen avvik.

Alvorlige avvik kan være gjentakende avvik som tidligere er blitt påpekt i våre tilbakemeldinger på egenkontrollrapporter eller i tidligere tilsyn. Noen alvorlige avvik ser vi på som så alvorlige i seg selv, og er derfor rapportert som alvorlige i tilsynsrapporten.

Hovedfunn fra våre tilsyn i aksjonen

  • Ulovlige avlastningsoverløp på avløpsnettet som er etablert for å avlaste avløpsrenseanleggene hydraulisk
  • For lav utskiftningsgrad av avløpsnettet, der kommunen har et gammelt og dårlig avløpsnett og mangler klare mål og tydelige planer for fornyelse
  • Manglende oversikt over relevant lovverk for avløpssektoren
  • Kommuneledelsen har manglende oversikt over status på avløpssektoren
  • Miljørisikovurdering og relevante planer og mål for avløpssektoren mangler
  • Mangelfulle skriftlige rutiner for å begrense og forebygge forurensing til ytre miljø
  • Mangelfull avviksregistrering

Oppfølging

Statsforvalteren har gitt kommunene frist til å lukke avvik, eller redegjøre for hvordan avvik skal lukkes.

For kommuner med alvorlige avvik vil Statsforvalteren følge opp med tidssatte fremdriftsplaner der det knyttes tvangsmulkt til fristene. Kommunen skal selv utarbeide fremdriftsplan med frister for å lukke avvik.

Tvangsmulkt er ingen bot, men et virkemiddel for å drive kommunen gjennom en fremdriftsplan med frister for retting av alvorlige avvik.

Statsforvalteren har gjennomført møter med kommuner med alvorlig avvik

For kommuner med alvorlig avvik, som ikke allerede er i en oppfølgingsprosess med statsforvalteren angående avløpssektoren, har vi invitert kommunen til et møte.

 

Kontaktpersonar

Avvik er manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift.

Anmerkning er forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen av avvik.