Statlige tilsyn for 2020

Vi har samordnet planlagte tilsynsaktiviteter overfor våre kommuner og fylkeskommuner i en nasjonal tilsynskalender.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.03.2020

Tilsynskalender er et nytt verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagte statlige tilsynsaktiviteter. Uanmeldte- og hendelsesbaserte tilsyn vil ikke fremgå av kalenderoversikten, men vil bli etterregistrert.

Statlige tilsynsetater

Fylkesmannen er gjennom kommuneloven pålagt å samordne planlagte statilge tilsyn overfor kommuner. De myndighetene vi samordner våre tilsynsplaner med er Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Datatilsynet, Arkivverket, Kystverket, Kartverket og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ikke alle disse har av ulike årsaker lagt inn sine tilsynsplaner i kalenderløsningen. 

Når det gjelder våre tilsyn har vi planlagt og koordinert oss internt, men ikke alle planene er fullstendige. Det betyr at flere tilsyn kan bli lagt til og/ eller endret i tid. Tilsyn som ikke er tidfestet er plassert under 1. januar, slik at vi kan synliggjøre tilsynsaktivitetene våre.

For å sikre en mest mulig fullstendig oversikt over planlagte statlige tilsyn tar vi sikte på å oppdatere tilsynskalenderen før sommeren. 

Kontrollutvalgssekretriatene

For at statlige tilsynsmyndigheter i sin planlegging, prioritering og gjennomføring skal kunne ta hensyn til relevenate forvaltningsrevisjonsplaner og rapporter, slik kommuneloven krever det, vil også disse etterhvert legges til i kalenderløsningen. På grunn av tekniske årsaker er denne modulen utsatt til våren. Det er derfor på nå værende tidspunkt ikke mulig å få fram denne aktiviteten.

Samordning av tilsyn skal bidra til at

  • den samlede tilsynsbelastningen på den enkelte kommune er realistisk og kjent
  • statlige tilsynsmyndigheter skal kjenne til, hensynta og tilpasse hverandres tilsynsplaner 
  • bedre utnyttelse av synergier mellom den kommunale egenkontrollen og statlige tilsyn, ved at dobbelttilsyn unngås og ressursene utnyttes bedre
  • læring og bevisstgjøring 

Lenke til tilsynskalenderen

 

Kontaktpersonar