Vi har gitt dispensasjon for endring av brygge i Råde

Dispensasjonen er innvilget etter at endringene er utført. Det er satt vilkår som vil bøte på ulempene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2019

Det er hovedsakelig virkningen for landskapsbildet og friluftsinteressene i strandsonen som gjør seg gjeldende i denne saken. Vilkårene som er satt for dispensasjonen vil etter Fylkesmannens vurdering bøte på ulempene ved landskapsbildet. Allmennhetens interesser i strandsonen på stedet vil med dette bedres. I og med at vilkårene totalt sett medfører en forbedring av allmennhetens interesser på stedet, vil dispensasjonen heller ikke gi uheldige presedensvirkninger for senere saker.