Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov

Viktig informasjon om den ny loven.

Publisert 26.09.2019

Kommunal- og modernisteringsdepartementet har har samlet veiledere, rundskriv og nyttig informasjon: 

Konstitueringsrundskrivet

Tradisjonen tro, har departementet sendt ut et rundskriv om konstitueringen i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven. I konstitueringsrundskrivet får kommunene og fylkestingene veiledning om blant annet valg til folkevalgte organer, hvem som kan velges og regler for uttreden.

Det nye konstitueringsrundskrivet ble sendt ut før sommeren


Veileder om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Før sommeren ga vi også ut en ny veileder med informasjon om når de enkelte delene av den nye loven trer i kraft og hvilke overgangsregler som skal gjelde.

Som vedlegg til veilederen har departementet også utarbeidet et lovspeil mellom 1992-loven og 2018-loven.

Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Veiledere om medvirkningsordninger

Brukermedvirkning handler om at ulike grupper har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som gjelder dem. I fjor vedtok Stortinget en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.

Forskrift om medvirkningsordningene ble fastsatt i juni i år.  

I høst skal alle kommuner og fylkeskommuner velge nye medvirkningsråd. Departementet har laget veiledere med oversikt over hvilke regler som gjelder og hvilke plikter kommune har.

I tillegg gir veilederne mange gode eksempler på hvordan rådene og andre deler av kommunen kan arbeide.

Lenkjer