Statsbudsjett for 2022

Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går fra Solberg regjeringen. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon i begynnelsen av november. Stortinget fatter vedtak om endelig budsjett i midten av desember.

Publisert 13.10.2021

På nettsiden statsbudsjettet.no ligger all informasjon om Statsbudsjettet for 2022.  Noe av dokumentasjonen ligger også i margen til høyre.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2022

Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 1,7 prosent fra 2021 til 2022. For Oslo er den anslått til 0,9 prosent. Veksten i Oslo og Vikens kommuner er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 1,5 prosent. 

Med en kommunal deflator for 2022 beregnet til 2,5 % har så godt som alle kommunene en realnedgang når man regner fra regnskap, bortsett fra Eidsvoll, Frogn og Krødsherad.

 

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

image4updi.png