Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert nasjonalbudsjett 2021

Det ble i går, 11. mai, lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert, hvor blant annet regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Publisert 12.05.2021

Detaljert informasjon om proposisjonen fremgår av lenker og dokumenter til høyre.

Kommunesektoren 2021

Koronapandemien

Regjeringen vil ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. Som nevnt foreslår Regjeringen i RNB ytterligere 7,3 mrd. kroner Hvorav kommunene får:

  • 2,5 milliarder kroner i økte rammeoverføringer, fordelt med 1 milliard kroner som innbyggertilskudd til alle kommuner og 1,5 milliarder kroner i skjønnsmidler
  • 757 mill. kroner til vaksinering
  • 100 mill. kroner til massetesting
  • 1,2 mrd. kroner til karantenehotell
  • 1 mrd. kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (inkludert tidligere forslag om økning av rammen på 500 mill. kr)
  • 79 mill. kroner til arbeidet med sårbare grupper, psykisk helse og rus. Dette er øremerkede tilskudd dels under Helse- og omsorgsdepartementet, dels under Barne- og familiedepartementet

Skatteanslag

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett.

Deflator

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 anslås nå til 2,7 pst. Anslaget er uendret fra saldert budsjett.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2022

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2022 på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner. Med en realvekst i kommunesektorens frie inntekter legger regjeringen opp til å gi sektoren rom for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne utover at økningen i sektorens demografikostnader og pensjonskostnader i 2022 blir dekket.