Kommunalrett

Kommunelova gir kommunar og fylkeskommunar stor fridom til å organisere verksemda si, berre dei held seg til reglane i forvaltningslova, offentlegheitslova og dei enkelte særlovene.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet.

Statsforvaltaren har mynde til å kontrollere verksemda i kommunane. Tre eller fleire medlemmer av eit kommunestyre kan saman sende ei avgjerd til Statsforvaltaren for å få kontrollert at ho er lovleg. Statsforvaltaren kan dessutan på eiget initiativ ta opp saker til lovleg­kontroll. Statsforvaltaren kontrollerer at vedtaket har komme til på lovleg vis, at det er gjort av riktig organ, og at innhaldet i avgjerda er i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Vis meir

Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00-14:00

Telefonnummere til saksbehandlere:  

69247139 Gøril Hjelseth
69247057 Cathrine Lied Meyer
22003586 Hege Rasch-Engh
22003554 Erland Ottersen
22003568 Kine Bergan Bjørnerud
22003710 Martine Torp Astin
22003655 Lise Marie Sundsbø 

Lenkjer