Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir


Publisert 01.06.2023

Tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2023

Årets prosjektskjønnsmidler ble utlyst av oss i informasjonsbrev til kommunene av 24.01.2023 med søknadsfrist 31. mars. Underkant av tre millioner er fordelt til kommunale prosjekter. 


Publisert 20.05.2022

Informasjon om fordelte prosjektskjønnsmidler for 2022

Vi har nå gjennomgått kommunenes søknader om prosjektmidler til kommunal fornyings- og innovasjonsarbeid, og fordelt seks kommuner midler på nesten seks millioner kroner. 


Publisert 16.02.2022

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2022

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for kommunene våre.


Publisert 01.07.2021

Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  


Publisert 29.03.2021

Informasjon om prosjektskjønn for 2021

Det åpnes ikke opp for en ordinær søknadsrunde knyttet til prosjektskjønnsmidler i år.


Publisert 09.09.2020

Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 


Publisert 14.01.2020

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.