Kommunal fornying

Oppdatert 11.07.2022

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.05.2022

Informasjon om fordelte prosjektskjønnsmidler for 2022

Vi har nå gjennomgått kommunenes søknader om prosjektmidler til kommunal fornyings- og innovasjonsarbeid, og fordelt seks kommuner midler på nesten seks millioner kroner. 


Publisert 16.02.2022

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2022

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for kommunene våre.


Publisert 01.07.2021

Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  


Publisert 29.03.2021

Informasjon om prosjektskjønn for 2021

Det åpnes ikke opp for en ordinær søknadsrunde knyttet til prosjektskjønnsmidler i år.


Publisert 09.09.2020

Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 


Publisert 14.01.2020

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.


Publisert 09.08.2019

Tildeling av prosjektskjønn for 2019

Ved tildeling av prosjektmidler har vi prioritert prosjekter som flere kommuner samarbeider om, digitaliseringsprosjekter og prosjekter som har stor overføringsverdi til andre kommuner.


Publisert 20.06.2019

Skjønnsmidler for 2019 - lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler og innspill til fordeling av midler for 2020

Kommunene kan sende sine tilbakemeldinger til oss innen 20. august 2019.


Publisert 12.03.2019

Vikenkonferansen - Digitale muligheter 28.-29. mai 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken og KS i Akershus, Østfold og Buskerud har gleden av å invitere til Vikenkonferansen hvor vi retter oppmerksomhet på digitalisering i Viken-kommunene. Målet med konferansen er å berede grunnen for et effektivt og nyttig samarbeid på digitaliseringsområdet.


Publisert 25.01.2019

Invitasjon til å søke prosjektskjønnstilskudd for 2019

Inntil 12 millioner kroner skal etter søknad fra kommuner fordeles som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter