Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune

Høyringsfrist:
3. april 2023

Elvia AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune. 

Publisert 08.03.2023

Sammendrag av søknaden

Elvia AS planlegger å etablere en 47 (132) kV kabel fra Brogata transformatorstasjon til Kråkerøy transformatorstasjon i Fredrikstad kommune. Tiltaket innebærer at kabelen krysser Vesterelva, og ved kryssingen skal kabelen spyles ned i sedimentene. Det søkes derfor om tillatelse etter forurensningsloven til mudring av 195,5 m3 ± 20 m3 sediment innenfor et område på 500 m2 ± 20 m2 i Vesterelva.

Tiltaket er å anse som et lite tiltak i henhold til Miljødirektoratets veileder Håndtering av sediment (M-350/2015). Statsforvalteren vurderer likevel at tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven, da sedimentundersøkelser har avdekket at sedimentet i tiltaksområdet er forurenset med blant annet bly, kvikksølv, sink, PCB7, TBT og flere PAH-forbindelser. Tiltakshaver legger opp til at spylte masser skal legges til siden for spylt grøft, for så å legges tilbake for å dekke over sjøkabelen. Søker vurderer at det ikke vil være hensiktsmessig å benytte siltgardin som avbøtende tiltak ved gjennomføring av arbeidene, da en siltgardin vil måtte åpnes og lukkes jevnlig med regelmessig anløp av fartøy.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 03.04.2023. Uttalelser må sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelse med saksnummer 2023/5186. 

Høyringsfrist:
3. april 2023