Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika i Oslo kommune

Høyringsfrist:
10. april 2023

Hafslund Celsio AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika på gbnr. 207/484 i Oslo kommune, i forbindelse med etablering av en større energisentral for å møte etterspørselen etter kjøling i byområdet.

Publisert 14.03.2023

Formålet med mudringen er å legge sjøledninger. Hafslund Celsio AS planlegger å etablere en større energisentral i Bjørvika for å møte etterspørselen etter kjøling i byområdet. Sjøen skal brukes som energikilde for varmepumpeteknologi. Det planlegges å mudre 12 000 m3 ± 6 000 m3 i forbindelse med etablering av sjøledninger. Arealet som berøres av tiltaket vil være 10 000 m2 ± 1 000 m2.

Som alternativ til å mudre i hele traséen skal rør senkes ned til sjøbunnen langs store deler av traséen, og sjøbunn som skal mudres begrenses til området mellom Langkaia og Sukkerbiten. For å hindre spredning av partikler planlegges det bruk av partikkelsperre som siltgardin og/eller boblegardin. I tillegg skal turbiditetsmåler brukes. Det vil tilstrebes å utføre gravearbeidene under rolige vind, strøm- og bølgeforhold. Oppgravde forurensede sedimenter skal leveres til godkjent mottak. Eventuell avvanning av mudrede sedimenter utføres innenfor partikkelsperre, slik at ikke forurensede partikler spres.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 10.04.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2023/6452.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høyringsfrist:
10. april 2023

Kontaktpersonar

Dokument