Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Mills AS avdeling Fredrikstad

Høyringsfrist:
11. april 2023 23:59

Mills AS avdeling Fredrikstad er omfattet av Industriutslippsdirektivet IED. Det er behov for å regulere virksomheten i en tillatelse etter forurensingsloven. I dag har ikke Mills AS avdeling Fredrikstad en gjeldende tillatelse fra Statsforvalteren.

Mills AS avdeling Fredrikstad har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av matfett og pålegg på Borgarveien 26, i Fredrikstad kommune.

Publisert 02.03.2023

Bakgrunn

Virksomheter som er omfattet av Industriutslippsdirektivet skal reguleres med utgangspunkt i hva som anses for å være de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det er utarbeidet referansedokument (BREF) som beskriver disse teknikkene og tilhørende BAT-konklusjoner med forpliktende utslippsnivåer (BAT Associated Emission Limit, BAT-AEL). Statsforvalteren skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomhetene er i tråd med nye forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) senest fire år etter at BAT- konklusjonene er publisert. BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk Industries, FDM) ble publisert 4. desember 2019. Fristen er dermed 4. desember 2023.

Sammendrag av søknaden

Mills AS avdeling Fredrikstad er en næringsmiddelvirksomhet som produserer matfett og pålegg. Virksomheten er lokalisert på Borgarveien 26 i Fredrikstad kommune.

Mills AS avdeling Fredrikstad søker om en produksjonsramme på 286 tonn/dag og 104 390 tonn/ år.

Driftstider det søkes om er 24 timer per døgn, 240 døgn per år.

Området er regulert til industri, kontor, forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting i reguleringsplan Borgarveien industriområde, planID: 01061114.

Det er forbrenningsanlegg for rene brensler lokalisert på området. Utslippspunkt er 20 meter over bakken. Virksomheten oppgir at fyrkjelen skal avvikles og erstattes med elektrokjel.

Mills AS avdeling Fredrikstad slipper på sitt prosessavløpsvann til Fredrikstad kommunes avløpsnett som fører til Øra avløpsrenseanlegg. Bedriften har påslippstillatelse fra Fredrikstad kommune datert 10.12.2021. Prosessavløpsvannet går gjennom flere renseprosesser i miljøbygg ved virksomheten for å redusere fettmengden, fjerne produktrester, pH-justeres med mer før påslipp til kommunalt avløpsanlegg.

BAT-AEL utslippskrav til vann vil gjelde for Mills AS avdeling Fredrikstad. Bedriften planlegger å oppgradere og eventuelt bygge ut eksisterende renseanlegg i miljøbygg for å etterkomme krav til utslippsverdier til vann i BAT-AEL, jf. BAT-konklusjoner for næringsmiddelvirksomhet (BAT- FDM). Øra avløpsrenseanlegg sin rensegrad kan inngå som bidrag for virksomheten til å overholde BAT-AEL grenseverdier til resipient. Mills AS avdeling Fredrikstad vil søke om midlertidig unntak fra BAT-AEL for næringsmiddelindustri i påvente av at nytt kommunalt avløpsrenseanlegg i Fredrikstad kommune er ferdig bygd og innkjørt med sekundærrensing og nitrogenfjerning. Per i dag har ikke bedriften sendt Statsforvalteren unntakssøknad eller oppgitt for hvilke BAT-AEL og parametere det søkes unntak fra. Vi forventer at unntakssøknad sendes oss 31.03.2023.

Avfall fra renseprosessene i miljøbygg leveres som produktrester (majones-, kaviar- og margarinrester) til MBP Solutions som brukes til biogassmasse og bioolje som er en råvare til biodiesel. Resten av produktrestene leveres til Miljøfôr Norge AS og brukes til dyrefôr.

Bedriften har utført en utredning av luftforurensing og lukt ved Multiconsult, rapport datert 21.05.2021. Det er utslipp fra røykeprosessen, ved røyking av rogn for produksjon av kaviar, ved virksomheten. Rapporten omtaler målinger på mengden røykgass, men ikke på innhold av støv eller andre stoffer. Utslippene antas å være begrenset da driftstiden er 4 timer per døgn, mellom klokken 24:00 og 04:00. SINTEF Norlab har gjennomført målinger og spredningsberegninger av lukt. For de mest utsatte boligene er det beregnet liten til middels risiko. Utslippet er begrenset til noen få timer på natt og luktrisikoen anses derfor som liten. Luktrisiko ved utslipp av lukt fra renseanlegget for vann i miljøbygg anses som minimal, da utslipp av lukt fra tømming av lagertanker fra renseanlegget foregår en gang hver annen uke. Rapporten konkluderer med at omfanget av prosessene som medfører utslipp av lukt er begrenset, og at det er derfor liten sannsynlighet for at det vil oppstå risiko for lukt ved følsom bebyggelse.

Bedriften har foretatt ny TVOC-måling november 2022 utført av Nemko Norlab. Resultatene i rapport Utslippsmålinger ved Mills Fredrikstad, november 2022 datert 09.12.2022 viser utslipp av 150 gram TVOC per time og er dermed ikke omfattet av BAT-AEL for rørførte utslipp til luft fra røykkammer.

Mills AS avdeling Fredrikstad har utført en utredning på støy fra drift av virksomheten til omgivelsene, Multiconsult rapport datert 27.04.2021. Rapporten oppsummerer at virksomheten ikke medfører støy til nærliggende boliger ved normal drift.  Beregningene viser at støy ved nærmeste naboer i normalsituasjon er 50-55 dB som er rett under anbefalt grense i T-1442/2016 på Lden 55 dB. I worst case-situasjon beregnes det døgnveid lydnivå (Lden) på opp til 61 dB. Grenseverdier i retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, er lagt til grunn.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Mills AS avdeling Fredrikstad lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 11.04.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/20660».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.