Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker kommune

Høyringsfrist:
27. mars 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 10.02.2023 mottatt søknad fra Asplan Viak, på vegne av Yggeset gjenvinningsstasjon og Asker kommune, om tillatelse til etablering og drift av omlastingsstasjon på Yggeset gjenvinningsstasjon (gbnr. 70/3) ved Yggeset avfallspark i Asker kommune.

Publisert 20.02.2023

Bakgrunn

Asker kommune har tillatelse etter forurensningsloven (datert 14.11.2018, sist endret 12.12.2022) til avfallshåndtering ved Yggeset gjenvinningsstasjon. Kommunen samler inn husholdningsavfall i regionen og omlaster det på Yggeset avfallspark. Ved kommunesammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum til nye Asker kommune, har det vært behov for å utvide ordningen på Yggeset for å kunne håndtere den større mengden med husholdningsavfall i storkommunen. Asker kommune søker derfor om tillatelse til etablering og drift av en permanent omlastingsstasjon for husholdningsavfall. Avfallet som samles inn består av restavfall, matavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Sammendrag av søknaden

Omlastingsstasjonen er planlagt slik at mottatt avfall tømmes innendørs i mottakshall og direkte ned i sjakt. Avfallet flyttes fra sjakten og inn i lukkede komprimatorkonteinere ved hjelp av automatisk stempel. Glass- og metallemballasje tømmes rett ned i egen konteiner med lokk. Konteinerne med avfall står utendørs under tak. Se vedlagt søknad for plantegninger av stasjonen.

Kommunen søker om å omlaste 30 000 tonn avfall per år, med maksimum oppholdstid på 3 dager for restavfall og matavfall og 7 dager for øvrige avfallstyper. Omlastet avfall kjøres løpende ut av Yggeset til ulike behandlingsanlegg. Med innendørs håndtering av avfall, lagring i lukkede konteinere og kort lagringstid, forventer søker at det ikke vil forekomme luktplager eller støvplager som følge av avfallshåndteringen.

Kommunen opplyser at en permanent omlastingsstasjon ved Yggeset vil redusere utslipp og forurensning fra transport av avfall i regionen. De forventer at transport inn og ut av anlegget forholder seg likt som i dag. Omlastingen vil daglig utgjøre ca. 20 innkjøringer med renovasjonsbiler og 4 utkjøringer med vogntog/lastebiler. Søker erfarer at det er tilstrekkelig kapasitet til slik transport på veinettet i dag og kommenterer at transporten til og fra anlegget utgjør en liten andel av transporten på veiene i dag.

Overvann fra driftsarealet på stasjonen er planlagt å ledes via kummer og sandfang til overvannssystem som er felles for avfallsparken. Overvannet skal renses og prøvetas før utslipp til lokal resipient, en av småbekkene rundt Vollen og Bjerkås (Vann-Nett ID 009-12-R). Kommunen forventer at rensingen av overvannet gjør at utslippet ikke medfører en varig forringelse av bekken.

Omlastingsstasjonen er planlagt satt i drift høsten 2023.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Asker kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 27.03.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/7833».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.