Høring av søknad om endring av tillatelse til Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune

Høyringsfrist:
31. mars 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 19.12.2022 mottatt en søknad fra Råde Graverservice AS om endring av tillatelse for mellomlagring av masser på Thorbjørn massedeponi i Fredrikstad kommune.

Publisert 27.02.2023

Sammendrag av søknaden

Råde Graveservice AS driver Thorbjørnrød massedeponi for rene fyllmasser på gbnr. 35/1 i Fredrikstad kommune med tillatelse fra oss (tillatelsesnr. 2021.0926.T).

Råde Graveservice AS søker om å etablere et mellomlager for ikke-forurensede masser i påvente av gjenbruk av massene. Bedriften har erfart at flere kunder har behov for å mellomlagre masser i forbindelse med gravearbeider, som hasteoppdrag ved vannlekkasjer o.l.

Råde Graveservice ønsker å opparbeide en mindre del av Thorbjørnrød massedeponi til et midlertidig mellomlager. Mellomlageret skal i utgangspunktet benyttes for ikke-forurensede overskuddsmasser fra gravearbeider.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Råde Graveservice AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 31.03.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/56067».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.