Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Oslo Sjøskole på Hovedøya i Oslo kommune

Høyringsfrist:
6. januar 2023

Oslo kommune ved Bymiljøetaten har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i forbindelse med rivning og oppføring av ny brygge ved Oslo Sjøskole på Hovedøya i Oslo kommune.

Publisert 02.12.2022

Oslo Sjøskole holder til på Hovedøya i indre Oslofjord og driver med opplæring av sjøvett og livredning for Osloskolen. Sjøskolen består av et bygg med tilhørende trebrygge og flytebrygge. Tilstanden på trebrygga er svært dårlig, der flere av de støpte fundamentene er undergravd og hovedbjelker og trepeler er råtne. Norconsult AS vurderte ved befaring i mai 2022 at det var fare for kollaps av deler av brygga.

Dagens situasjon medfører stor ulempe for driften av sjøskolen, og Oslo kommune ved Bymiljøetaten ønsker å erstatte brygga for å kunne ivareta sikkerheten ved bruk av området. Den eksisterende brygga med areal på omtrent 350 m2 skal rives og deponeres. Eksisterende peler kappes ved sjøbunn. Det planlegges å etablere en ny trebrygge med areal på omtrent 500 m2. Konstruksjonen av brygga vil ellers i stor grad tilsvare dagens utforming, men det skal gjøres noen endringer for å tilrettelegge for båter og medfølgende på- og avstigning. Den nye brygga skal etableres på borede stålkjernepeler, og det forutsettes i søknaden at det vil bli behov for opptil 12 peler med en diameter på 250 mm.

Sedimentundersøkelser i nærområdet gjennomført våren 2022 viste konsentrasjoner i tilstandsklasse IV-V for både metaller, PCB7 og PAHer, samt TBT. Det er forventet samme forurensningsgrad i tiltaksområdet. Sedimentene bestod i hovedsak av sandig silt med lavt innhold av leire (<2µm). Det skal benyttes siltgardin eller annen form for partikkelsperre ved gjennomføringen av pelingen.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 6. januar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/34680.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

 

Høyringsfrist:
6. januar 2023