Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring

Høyringsfrist:
15. januar 2023

Forslag til nytt vern i Østmarka er på høring. Alle som ønsker det kan komme med en uttalelse innen 15. januar 2023. 

Publisert 14.10.2022

I februar 2020 fikk vi i oppdrag å starte en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka, og siden da har vi jobbet med å utarbeide forslagene som nåligger ute på høring.

Tre alternativer til nytt vern

Statsforvalterens primære forslag (alternativ 1) er at det opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark, samt at et område vernes som friluftlivsområde. Alternativ 2 er et forslag med en mindre nasjonalpark kombinert med et nytt naturreservat og friluftslivsområde. Alternativ 3 er et forslag uten nasjonalpark, men med en stor utvidelse av dagens Østmarka naturreservat vestover og et nytt friluftslivsområde. Totalt vernet areal er det samme for alle de tre alternativene.

Du kan lese mer om de tre alternativene for vern i høringsdokumentet og se de foreslåtte avgrensningene på kartet under. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart. Du kan også åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her. Saken fortsetter under kartet. 

Friluftsliv sentralt

- Østmarka er et av de viktigste friluftsområdene for befolkningen i hovedstaden og kommunene rundt. Vi har derfor lagt vekt på å utforme verneforslag som gjør at det aller meste av dagens bruk kan fortsette som før, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth. Hvilke vurderinger som er gjort og hvilke verneregler som foreslås for å ta vare på verneområdene, kan du lese om i høringsdokumentet. 

Ønsker medvirkning og innspill

- I denne delen av prosessen er det viktig at de som er berørt eller har meninger om en nasjonalpark i Østmarka gir oss konkrete innspill på grensene og vernebestemmelsene som er foreslått, understreker Tuseth. Gjennom hele prosessen har medvirkning vært viktig for oss, og også i det videre arbeidet vil vi legge vekt på dette, fortsetter hun. Slik kan vi utforme et best mulig verneforslag som skal sendes videre til direktorat og departement.

Da arbeidet startet ble det avholdt åpne, digitale informasjonsmøter for å gi informasjon og få innspill. Det ble også avholdt en rekke særmøter med kommuner og organisasjoner. En referansegruppe bestående av kommuner og fylkeskommuner har også gitt verdifulle innspill. I høringsperioden legges det opp til samme form for medvirkning. Den 3. november kl. 18 avholdes det digitalt informasjonsmøte som er åpent for alle. Der vi vil gi informasjon og svare på spørsmål. Vi vil videre tilstrebe å stille opp på møter med alle kommuner og organisasjoner som ønsker dette. Vi vil også være tilstede i Østmarka noen helgedager for å treffe brukere direkte og svare på spørsmål om verneforslaget. Følg med på nettsiden vår for mer informasjon om dette.

Videre saksbehandling

Når høringsfristen er ute, vil vi vurdere alle innkomne uttalelser og gjøre nødvendige endringer i verneforslaget. Deretter vil vi sende vår tilrådning om vern til Miljødirektoratet, som også vurderer forslagene og sender de videre til Klima- og miljødepartementet. Departementet forbereder saken og legger forslag om vern frem for Kongen i statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon.

Frist

Fristen for innspill er 15. januar 2023.

Innspill sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken på e-post: sfovpost@statsforvalteren.no eller pr. post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Har du spørsmål til saken er du velkommen til å ta kontakt med en av kontaktpersonenen du finner på denne siden.