Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til behandling av brukt asfalt og betong i Lyngås grustak i Lier kommune

Høyringsfrist:
1. januar 2023 23:59

NCGS AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av brukt betong og asfalt i Lyngås grustak

Publisert 23.11.2022

NCGS AS søker om å motta, mellomlagre og behandle inntil 30 000 tonn brukt asfalt og 20 000 tonn brukt betong pr. år i Lyngås grustak, gbnr. 127/3 og 127/10 i Lier kommune.

NCGS AS driver i dag med produksjon av grus og pukk i grustaket, med gjennomsnittlig årsproduksjon på 150 000 – 180 000 tonn.

Det søkes om å behandle betong hvor konsentrasjonen av helse og miljøfarlige stoffer ikke overstiger grenseverdiene i forurensningsforskriften § 14a-4.

Alt overvann fra anlegget vil infiltreres til grunn. Eventuelle partikler vil bli holdt tilbake i grusmassene. Bedriften vurderer at de omsøkte aktivitetene ikke vil medføre støv- og støyproblemer hos naboer. Det er gjennomført en støyberegning som viser at maksimal støybelastning hos nærmeste nabo vil være 44 dB. Det vil bli benyttet vann for støvdemping.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 01.01.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/33306.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høyringsfrist:
1. januar 2023 23:59

Kontaktpersonar