Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann - Lillestrøm kommune

Høyringsfrist:
30. september 2022

Lillestrøm kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann for kommunens avløpsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp. Avløpsvann fra Lillestrøm kommune føres til Nedre Romerike avløpsrenseanlegg og Tangen avløpsrenseanlegg.

Publisert 02.09.2022

Bakgrunn

De tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet har ved kommunesammenslåingen 01.01.2020 blitt til Lillestrøm kommune. Statsforvalteren anmodet Lillestrøm kommune den 16.12.2020 om å søke ny samlet tillatelse for kommunen til drift av avløpsnettet, på bakgrunn av at de tidligere kommunene hadde tre tillatelser. Det har også vært vesentlig endring av tilførsler av avløpsvann fra eierkommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nittedal til Nedre Romerike avløpsrenseanlegg (heretter; NRA).

Vi har den 30.11.2021 mottatt søknad fra Lillestrøm kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsnett. Vi mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 01.03.2022.

Sammendrag av søknaden

Lillestrøm kommune søker om tillatelse til drift av kommunen sitt avløpsnett med tilhørende pumpestasjoner og overløp. Kommunen fører hovedandelen av sitt avløpsvann til Nedre Romerike avløpsrenseanlegg (heretter: NRA), som drives av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (heretter; NRA IKS), og resten går til Tangen avløpsrenseanlegg (heretter; Tangen RA) som drives av Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (heretter; MIRA IKS). Lillestrøm kommune er en del av Oslo tettbebyggelse 02-016-Oslo.

Lillestrøm kommune søker om en total ramme på 277 402 personekvivalenter (pe) BOF5 som er forventet utslippsstørrelse fra Lillestrøm kommune frem til 2050. Omsøkt tilførsel av kommunens avløpsvann til NRA utgjør 224 000 pe BOF5 i 2050 og tilførsel til Tangen RA utgjør 33 402 pe BOF5 i 2050. Tilførsler til Tangen RA inkluderer overføring av ca. 917 pe BOF5 fra Dalen avløpsrenseanlegg som skal legges ned innen 2025. 

Lillestrøm kommunes prognose for befolkningsvekst tilsier 108 465 innbyggere i 2041. Kommunens mål er at 70 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal styres til prioritert vekstområde i Lillestrøm by og Strømmen, som begge ligger i rensedistriktet som føres til NRA.

Hovedandelen av kommunalt avløpsvann fra Lillestrøm kommune leveres til NRA for behandling og rensing, med utslipp til Nitelva. NRA IKS er i dag i søknadsprosess om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra NRA. NRA IKS søker om en ramme på 542 000 pe BOF5 i 2050, der NRA skal motta kommunalt avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Nittedal. NRA IKS sin søknad inkluderer de 224 000 pe BOF5 som Lillestrøm kommune søker om. Grensesnittet mellom Lillestrøm kommune og NRA IKS går ved overløp før PA7 innløpsrør, alle tilkoblingspunkter i Lillestrøm kommune til NRAs tilførselstunnel og sidetunnel A ved renseanlegget.

Lillestrøm kommune fører også kommunalt avløpsvann til Tangen RA med utslipp til Glomma. Dalen avløpsrenseanlegg skal legges ned og overføres Tangen RA innen 2025. Forventede tilførsler fra Lillestrøm kommune til Tangen RA er 33 402 pe BOF5 i 2050. MIRA IKS har tillatelse etter forurensingsloven datert 03.06.2013, til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Tangen RA. MIRA IKS eies av Lillestrøm kommune og Gjerdrum kommune. MIRA IKS har oppgitt i den årlige egenkontrollrapporteringen at den dimensjonerende kapasiteten ved Tangen RA er 63 000 pe BOF5. Grensesnittet mellom Lillestrøm kommune og MIRA IKS går i overføringsledning fra kommunen til Tangen RA. Mengder måles i PA110, PA130 og PA150. Tre innløpsledninger (innløpsledning I, II og III) og de tre pumpestasjonene som nevnt, eies og driftes av MIRA IKS.

Kommunen drifter i dag ca. 890 km avløpsnett, hvorav 458 km er spillvannsystem, 61 km er fellessystem, og 371 km er overvannsystem. Kommunen oppgir i søknaden at det er en stor andel eldre fellesledninger i Lillestrøm sentrum. Kommunen eier 116 pumpestasjoner, der 44 av pumpestasjonene har nødoverløp. Kommunen har 37 regnvannsoverløp. Kommunen har flere overvannspumpestasjoner som er viktige i kommunens flom- og overvannshåndtering. Det er installert 23 pumpestasjoner for overvann/flom, og det er prosjektert 5 nye. Overløpene fra flom- og overvannshåndteringen inngår ikke i kommunens forurensingsregnskap.

Overløpene fra avløpsnettet registreres med mengdemålere ved de største overløpspunktene, og resten måles med timeteller. Kommunen anslår at ca. 40-50 % av den totale overløpsmengden i kommunen er målt med mengde, tid og antall.

For 2020 er det beregnet at 151 kg fosfor gikk ut i nødoverløp fra pumpestasjonene på avløpsnettet som fører til NRA. Hovedandelen på 140 kg fosfor gikk via sidebekker/elver til Nitelva som hovedresipient. For regnvannsoverløpene på avløpsnettet som fører til NRA gikk det til sammen ut ca. 225 kg fosfor. Hovedandelen på ca. 169 kg fosfor gikk til Nitelva. På avløpsnettet som fører til Tangen RA gikk det i 2020 1,5 kg fosfor ut i nødoverløp fra pumpestasjonene.

Overløp fra pumpestasjoner og regnvannsoverløp går til 8 hovedresipienter, der 4 av dem har dårlig
økologisk tilstand (Glomma, Jeksla, Nitelva, Rømua), 3 har moderat økologisk tilstand (Leira, Sogna, Sagelva) og 1 har god økologisk tilstand (Øyeren).

Fremmedvannsandelen er beregnet til ca. 66 % i gamle Skedsmo, ca. 24 % i gamle Sørum og
ca. 13 % i gamle Fet. Årsak til høy fremmedvannsandel er høy andel av fellesledninger, eldre stikkledninger, eldre kummer, utett kommunalt avløpsnett, takvann koblet til spillvannsledninger, feilkoblinger og drenering av privat grunn.

Spredt avløp regulert etter forurensingsforskriften kapittel 12, befinner seg hovedsakelig i områdene for tidligere Sørum- og Fet kommune. Kommunen skal starte opp med å utarbeide en strategi for avkloakkering i 2022.

Lillestrøm kommune er med i to vannområder; Vannområde Øyeren og Vannområde Leira-Nitelva. Kommunen gjennomfører egne resipientovervåkinger utover det som gjennomføres av vannområdene.

Lillestrøm kommune har gjennomført en miljørisikovurdering i 2021 for det totale avløpssystemet. Luktutslipp fra pumpestasjoner ble vurdert, i tillegg til avløpsnettet, klima med mer. Kommunen har i 2021 startet med å utarbeide ny hovedplan for 2022-2031. Hovedplanen skal til politisk behandling første halvår 2022. Kommunen er medlem i bedreVANN, som er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Kommunen har i hovedplanen vurdert kvaliteten på kommunens avløpshåndtering iht. kriteriene i bedreVANN. Resultatene for vurderingene på flere målområder på kommunens avløpshåndtering er satt som dårlig. Status for fremmedvannsandelen er satt som dårlig, da målet om mindre enn 50 % fremmedvann til renseanleggene ikke er oppnådd. Andel av forurensingen som stammer fra avløpsnettet, og som slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på avløpsnettet, er over 15 % og status for utslipp på avløpsnettet anses derfor som dårlig. Fornyelsestakten for pumpestasjoner har også status satt som dårlig da det i dag fornyes to pumpestasjoner i året, mens målet er fem per år frem til 2031. Basert på resultatene fra hovedplanen vil kommunen utarbeide en detaljert tiltaksplan. Noen av tiltakene er knyttet til overvann og fremmedvann, blant annet separering av fellesledninger i flere områder, samt separering av felleskummer. Dalen avløpsrenseanlegg skal legges ned og bygges om til en avløpspumpestasjon, og overføre avløpsvannet til Tangen RA med overføringsledning frem til PA130. Kommunen planlegger å tilknytte spredt bebyggelse langs traséen for ny overføringsledning fra Dalen renseanlegg til PA130. Instrumentering av overløp for å måle/registrere overløpsdrift er et av kommunens tiltak knyttet til utslipp. Kommunen planlegger en årlig fornyelsestakt på 1,4 % for avløpsnett.

Arbeidet med en felles beredskapsplan for avløp for hele kommunen er påbegynt og antas ferdig i løpet av 2022.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Lillestrøm kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 30.09.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/40052».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
30. september 2022

Kontaktpersonar

Dokument