Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Moss, Industriveien 24

Høyringsfrist:
5. januar 2022 23:59

Ragn-Sells AS avd. Moss søker om tillatelse til utvidet åpningstider, økt lagringstid på restavfall, endret krav til dekke, endret krav til prøvetaking, samt søknad om tillatelse til mottak av batterier, kverning av farlig avfall fra bygg og anlegg og behandle EE-avfall ved Industriveien 24 (gbnr. 3002-3/2621), i Moss kommune.

Publisert 23.11.2021

Bakgrunn

Statsforvalteren har mottatt søknad datert 07. mai 2021 fra Ragn-Sells AS avd Moss om endring av tillatelse datert 27. mars 2013 (2013.0988.T, sist endret 23. oktober 2019) i Industriveien 24, i Moss kommune. Det er også søkt om tillatelse til nye aktiviteter på lokaliteten. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 17. september 2021 og 16. desember 2021.

Ragn-Sells AS avd. Moss har en tillatelse til blant annet sortering av næringsavfall, EE-avfall og farlig avfall, samt sanering av kasserte kjøretøy på anlegget. Anlegget ligger på et område som er regulert til spesialområde for resirkulering. Området er videre regulert i Kommuneplan for Moss Østre (næringsaksen) 2011-2022 til område som «skal benyttes til mottak og deponi av avfall, resirkuleringsvirksomhet og annen tilknyttet virksomhet i tråd med bestemmelser i gjeldende reguleringsplan». I forbindelse med gjenoppbygning av deler av anlegget ved Industriveien 24 etter brann, investeres det i ny produksjonslinje som skal produsere brensel ved å sortere og kverne blandet avfall. Med bakgrunn i den nye investeringen, er det søkt om flere endringer av tillatelsen, samt tillatelse til nye aktiviteter.

Sammendrag av søknaden

Virksomheten søker om å utvide driftstiden på hverdager fra kl. 07.00-22.00 til kl. 06.00-23.00. De ønsker å utnytte kapasiteten på bilene bedre, som vil si at de vil kjøre samme mengde avfall med færre antall biler (økt fyllingsgrad), i tillegg til at lastebilflåten som skal forsyne produksjonslinjen må benytte flere av døgnets timer. Virksomheten mener at det ikke forventes at denne endringen vil medføre noen endring i støyforholdene i forhold til i dag, men at det vil føre til at det nå vil være noe trafikk mellom kl. 06.00 og 07.00, samt kl. 22.00-23.00.

Ragn-Sells søker om økt maksimal lagringstid for restavfall, fra 6 måneder til 12 måneder. Søker opplyser at det vil være varierende behov for brensel hos nedstrømskunder med årstider, og de har erfaring med lagring inntil 12 måneder på sine andre anlegg. Avfallet som skal lagres, blir presset i bunter etter kverning og pakket i plast. Buntene vil lagres utendørs på asfalt i god avstand fra produksjonshall. Overvann fra området ledes til et nedre område hvor vannet samles og går ut til kommunalt renseanlegg via prøvetakingskum. Eksisterende skadedyrkontroll vil bli utvidet/tilpasset for å dekke økt lagringstid for restavfall.

Virksomheten søker om lemping av krav til dekke for lagring av trevirke og treflis, fra fast ugjennomtrengelig dekke til fast dekke. Dagens tillatelse stiller krav til fast ugjennomtrengelig dekke for all håndtering og all lagring av alle typer avfall.

Ragn-Sells søker om harmonisering av prøvetaking, overvåking og oppfølging av utslipp til vann med de vilkår som Ragn-Sells har i sine tillatelser ved andre anlegg. Søker forklarer at deres anlegg på Industriveien 24 er det eneste anlegget av deres 20 anlegg som har et slikt detaljert krav til prøvetaking av vann. Metoden krever spesielt utstyr for prøvetakingen og er tidkrevende å gjennomføre.

Ragn-Sells søker om mottak av batterier utover de som følger kasserte kjøretøy. Batterier vil bli sortert, pakket, registret og merket i hensyn til Batterireturs retningslinjer.

Virksomheten søker om tillatelse til å kverne farlig avfall fra bygg og anlegg. Kverningen skal foregå i samme grovkvern som kverning av ordinært avfall, men det er planlagt tiltak for å forhindre blanding av de to avfallstypene. Ragn-Sells opplyser at de har gjennomført målinger for utslipp av støv og prioriterte miljøgifter ved lignende anlegg og vurderer utslippene som svært lave og med antatt ubetydelig påvirkning på ytre miljø.

Ragn-Sells søker om tillatelse til behandling av EE-avfall. Behandlingen omfatter manuell fjerning av eksterne elektriske kabler og manuell fjerning av elmotorer fra ulike maskiner og utstyr, i hovedsak industrielt utstyr. Dette omfatter ikke elektrisk kabel som inneholder olje og fett, eller væskefylte motorer. Behandlingen vil foregå innendørs på asfaltert dekke, med noen unntak for fjerning av elmotor av praktiske årsaker. Utendørs fjerning av elmotor skal foregå på asfaltert dekke. Virksomheten angir at det vil ikke oppstå støv, støy, varmeutvikling, gass eller annet utslipp som følge av aktiviteten. Rengjøring av flater vil gjennomføres vha. tørre metoder.

Den omsøkte virksomheten medfører at Ragn-Sells avd. Moss omfattes av Industriutslippsdirektivet (IED), som regulerer utslipp fra industrivirksomhet. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom blant annet forurensningsforskriften kapittel 36. BAT-konklusjoner for avfallshåndtering ble vedtatt 10.08.2018. Virksomheten vil bli omfattet av IED-kode 5.1) sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med kapasitet på over 10 tonn per dag, og 5.3) gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 75 tonn per dag. I tillegg er dagens virksomhet ved anlegget omfattet av IED-kode 5.5) midlertidig lagring av farlig avfall med en samlet kapasitet på over 50 tonn.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Ragn-Sells AS avd. Moss lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05. januar 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/47214».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

 

Høyringsfrist:
5. januar 2022 23:59

Kontaktpersonar

Dokument