Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123, Lier kommune

Høyringsfrist:
9. november 2021 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad datert 23. juni 2021 fra XO Gjenvinning AS om tillatelse til å presse og omembalere landbruksplast utendørs, ta imot og kverne annen hardplast enn fra landbruket, samt økt ramme for mellomlagring av smittefarlig avfall ved deres anlegg i Baneveien 123 (gårds.- og bruksnr. 75/1), Lier kommune.

Publisert 12.10.2021

Sammendrag av søknaden

XO Gjenvinning AS søker om å kunne presse og omembalere landbruksplast utendørs, ta imot og kverne annen hardplast enn fra landbruket, samt økt ramme for mellomlagring av smittefarlig avfall.

Pressing av landbruksplast foregår med en traktordrevet presse og en gravemaskin med klype, som forer pressen med plast. All landbruksplast, med unntak av hardplast, lagres ut før og etter pressing og omembalering. Virksomheten skal per dagens tillatelse (2010.0178.T) gjennomføre pressing og omembalering innendørs, men ser det lite hensiktsmessig å omlaste plasten ute, frakte inn i hall, presse, for så å frakte plasten ut igjen for lagring ute. Virksomheten ser det ikke HMS-vennlig for operatører i hallen å ha to motoriserte kjøretøy i gang inne, blant annet grunnet oppsamling av eksos.

Det søkes om mottak og kverning av følgende fraksjoner av hardplast (kode 1721 og 1722) ved XO Gjenvinning AS sitt anlegg:

Type

Beskrivelse

Polyetylen

Plast fra produksjon, inkludert paller, fat, ibc-dunker, avfallsbeholdere, klump i oktabin. Inntil 1000 L volum.

Polypropylen

Plast fra produksjon, inkludert klump i oktabin, plastrør og plastpaller.

Polystyren

Plast fra produksjon, inkludert store beholdere. Inntil 1000 L volum.

Polypropylen

Kork fra brusflasker.

PE/PP

Plast fra produksjon eller ny ikke bruk emballasjeplast, inkludert kanner, brett, spann og beger. Mindre enn 100 L volum.

Polyetylen

Fra landbruk, brukte dryppvanningsrør, vannrør fra vannvogner og veksthus.

De nye typene plast er ikke forurenset av andre stoffer. Spesielt plast fra produksjon skal være rein og tørr når det kommer til anlegget ved Baneveien 123. Virksomheten søker om tillatelse til å kverne 1000 tonn materiale per år. Kverning av plast skjer innendørs på tett ugjennomtrengelig dekke.

XO Gjenvinning AS søker om å kunne mellomlagre opp til 45 tonn smittefarlig avfall (kode UN3291) inntil 6 uker. Virksomheten melder at koronapandemien har vist hvor sårbare man blir i forhold til håndtering av smittefarlig avfall. Ved hendelser vil det skje ringvirkninger hos virksomheter med tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av smittefarlig. Anleggene er presset på kapasitet og sine tillatte volumer. Smittefarlig avfall mottas og fraktes videre i tette beholdere. Beholderne blir ikke åpnet under transport eller mellomlagring, og blir lagret i et kjølerom med fast fuktighet og temperatur på 4°C.

Virksomheten opplyser at dagens drift, samt framtidig drift dersom de får tillatelse til omsøkte endringer, ikke fører til utslipp av miljøfarlige komponenter.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra XO Gjenvinning AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 09. november 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/40262».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
9. november 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument