Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Norsk Spesialolje AS, avd Årvoll, Moss kommune

Høyringsfrist:
26. oktober 2021 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad datert 02.04.2020 fra Norsk Spesialolje AS om tillatelse til endring av rammer ved avdeling Årvoll med gbnr. 64/247 og 64/248 i Moss kommune.

Publisert 28.09.2021

Bakgrunn

Norsk Spesialolje AS har tillatelse datert 30.11.2018 etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Virksomheten søker nå om å øke rammekravene til en av avfallstypene, noe som krever endring av gjeldende tillatelse.

Sammendrag av søknaden

Norsk Spesialolje avd. Årvoll søker om permanent endring av rammekravene for:

Avfallstype 7042 – organiske løsningsmidler uten halogen:

  • Økt ramme for mottak fra 1000 tonn / år til 4000 tonn / år.
  • Økt maksimal mengde mellomlagret fra 250 tonn til 500 tonn.

Norsk Spesialolje AS skriver at Avfallstypen 7042 hovedsakelig vil utgjøre frostvæske / glycol med EAL-kode 160114 og 160115. Norsk Spesialolje AS har hatt økt etterspørsel fra avfallsprodusenter og farlig avfallsaktører som ønsker å levere frostvæske / glycol.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norsk Spesialolje AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 26.10.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/42968».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
26. oktober 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument