Høring av søknad om tillatelse til mudring i Numedalslågen i Kongsberg kommune

Høyringsfrist:
20. juli 2021

Kongsberg kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Numedalslågen i Kongsberg kommune. 

Publisert 08.06.2021

Kongsberg kommune ønsker å etablere ny gang- og sykkelbru over Numedalslågen nord for Kongsberg sentrum. Bakgrunnen for prosjektet er at det på østsiden av elva planlegges et boligbyggingsprosjekt ved navn Hellebæk. Den nye gang- og sykkelbruen vil fungere som et viktig tilknytningspunkt til det nye boligområdet i Kongsberg sentrum.


Tiltakshaver søker om å mudre opptil 200 m3 innenfor et areal på inntil 3000 m2 i Numedalslågen. Planlagt mudringsdybde er 1-17 meter, avhengig av når man treffer berg. Brua vil støttes opp av borede peler over vassdraget, med totalt fem stålrørspeler. Fire av pelene plasseres i elva og en på land. Pelene skal bores fra flåte. For å begrense forurensningen skal tiltaket gjennomføres over en kort periode, og arbeid unngås i perioder ved høy vannføring da sedimentene kan spres nedstrøms. Borekaks skal samles på flåten og leveres til lovlig mottak. Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket er høst/vinter 2021. Varighet på arbeidene i vassdraget er ca. 1 måned.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 20. juli 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/15944.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.