Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i Drammen

Høyringsfrist:
31. juli 2020

Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeid i Drammen kommune. Anleggsarbeidet er en del av InterCity-utbyggingen. 

Publisert 17.06.2020

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2025. Planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er en del av InterCity-utbyggingen som skal resultere i en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. Prosjektet omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, fra Drammen til Gulskogen og ombygging av både Gulskogen og Drammen stasjon. Den nye jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025.

Tiltakshaver for prosjektet er Bane NOR SF, og søknaden gjelder for hovedentreprisene UDK 03, 05 og 06. Dette inkluderer arbeider i Drammen og Nybyen, riggområder ved Gulskogen og ferdigstillelse av alle anleggsområder tilknyttet utbyggingen. Søknaden omfatter utslipp til luft og vann, massehåndtering og avfall, samt støv, støy og lys. Anleggsvann skal samles opp og renses før påslipp via kommunalt nett til Drammenselva eller som direkte utslipp til Drammenselva.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 31. juli 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/16331. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høyringsfrist:
31. juli 2020

Kontaktpersonar

Dokument