Høring av forslag om vern av skog

Høyringsfrist:
27. juli 2020

Forslag om vern av åtte områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 27. juli 2020.

Publisert 27.05.2020

Nye områder og utvidelser

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye verneområdene som foreslås er:

  • Såta, Ringerike og Flå kommuner, ca. 19 014 daa. Eid av ni private grunneiere. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • TretjernhølaLørenskog kommune, ca. 330 daa. Eid av en privat grunneier. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • Kringler (-Kringler og Skjennum), Nannestad kommune, ca. 407 daa. Eid av en privat grunneier. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • Tomåsan, Nesodden kommune, ca. 2 417 daa. Eid av kommune og to private grunneiere. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • Dælen, Jevnaker kommune, ca. 146 daa. Eid av en privat grunneier. Forslag til vernekart og -forskrift.

Områder som foreslås utvidet er:

  • Haverstingen naturreservat, Flå kommune. Utvidelse på ca. 3 969 daa. Eid av en privat grunneier. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • Igelsrud naturreservat, Jevnaker kommune. Utvidelse alternativ A: ca. 56 daa. Utvidelse alternativ B: ca. 142 daa. Eid av en privat grunneier. Forslag til vernekart og -forskrift.
  • Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune. Utvidelse alternativ A: ca. 879 daa. Utvidelse alternativ B: ca. 949 daa. Utvidelse alternativ C: ca. 1145 daa. Fem private grunneiere. Forslag til vernekart og -forskrift.

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen varierer fra rik ravineskog og kalkbarskog til fattigere gran- og furuskoger. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter.

Høringsdokumentene og nærmere informasjon om områdene

Dokumentene som nå er på høring finner du alle på denne siden. I oversikten over har vi lenket opp kartene med foreslåtte grenser og forslagene til verneforskrifter som viser hvilke regler som vil gjelde i verneområdene. 

I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet om hva som gjør at naturen i områdene anbefales vernet, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart i mars. Rapportene fra de naturfaglige registeringene er også lagt ved.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon. Adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 27. juli 2020 på e-post 

fmovpost@fylkesmannen.no

eller i brev

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2020/19078 og navn på området innspillet gjelder.