Søknad om tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud ved Holsfjorden - Ny vannforsyning Oslo

Høyringsfrist:
1. april 2020

Vann og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeid på Vefsrud ved Holsfjorden. Anleggsarbeidet er del av prosjektet Ny vannforsyning Oslo. 

Publisert 26.02.2020

VAV skal anlegge reservevannforsyning for Oslo kommune. Holsfjorden er valgt som råvannskilde. Vann skal overføres i råvannstunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som planlegges på Huseby i Oslo. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. VAV søker i denne sammenheng om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med drivingen av råvannstunnelen.

Søknaden for VAV Oslo gjelder utslipp av tunneldrivevann og anleggsvann til Holsfjorden, og er den andre av totalt tre søknader for utslipp i anleggsfasen. I tillegg til at anleggsarbeidene vil medføre utslipp til vann, vil prosjektet også omfatte utslipp til luft (støv og støy), masse- og avfallshåndtering og plastforurensning. Det kan i forbindelse med høringen også gis uttalelse til disse temaene.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 1. april 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/5841. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høyringsfrist:
1. april 2020

Kontaktpersonar

Dokument