Oppstart av verneplanarbeid for skog i Kongsberg

Høyringsfrist:
27. april 2020

Gruveåsen vest for Kongsberg by har store skogområder med viktige naturverdier. Nå starter Fylkesmannen planarbeid med tanke på utvidelse av det eksisterende Barmen naturreservat. Utredningsarealet er på 17 500 dekar. Frist for å komme med uttalelse er 27. april 2020.

Publisert 18.03.2020

Hensikten med denne meldingen om oppstart av planarbeid er å innhente synspunkter og sikre medvirkning fra berørte interesser før et detaljert verneforslag utformes og sendes på høring. Alle interesserte kan komme med innspill. Vi vil gjerne ha opplysninger om området og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Vi ønsker også synspunkter på hvilket navn dette naturreservatet bør få. Frist for å komme med uttalelse er 27. april 2020.

Vern av skog er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skog, og mange arter er avhengige av gammel skog og død ved. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogen i Norge. Arealet som skal utredes for vern er kartlagt og har vist seg å ha nasjonalt viktige naturverdier. Det ligger i sin helhet på Statskog SF sin eiendom. Store deler av arealet er omfattet av Kongsberg Sølvverk kulturmiljøfredning. Ved siden av kulturminne-interessene er området viktig for friluftslivet. Både skjøtsel av kulturminner og vanlig friluftsliv vil være tillatt i et naturreservat, men det vil ikke være tillatt med hogst eller andre tekniske inngrep.