Søknad om tillatelse til behandling av avfall – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune

Høyringsfrist:
31. mars 2020 23:30

Sundbrei Transport AS søker Fylkesmannen om tillatelse til kverning av avfall på sitt anlegg i Tiltaksvegen 821 (gbnr. 125/79), i Ål kommune.

Publisert 27.02.2020

Bakgrunn

Sundbrei Transport AS har i dag tillatelse etter forurensningsloven til omlasting, sortering og mellomlagring av næringsavfall og farlig avfall (tillatelsesnummer: 2011.0050.T) på sitt anlegg.

Sammendrag av søknaden

Sundbrei Transport AS søker nå om behandling av noen avfallsfraksjoner. Det søkes om kverning av rent trevirke. Det søkes også om kverning av fraksjoner av brennbart avfall (eksempelvis møbler) som skal utnyttes til energiproduksjon. Videre søker virksomheten om å kverne plast som skal til materialgjenvinning eller til forbrenning.

Virksomheten søker også om endringer av maksimale lagringstider for enkelte fraksjoner, samt tillatelse til mellomlagring av kvernet rent trevirke. Se tillatelsen som legges ut på våre hjemmesider for en mer detaljert beskrivelse av omsøkte lagringstider og lagringsmengder.

Det opplyses om at trevirke og annet avfall som skal kvernes, lagres på asfaltdekke utendørs. Dette gjelder også flis fra kverning og annet kvernet materiale. Selve kverningen vil også foregå på asfaltdekke.

Sundbrei Transport AS uttaler i søknaden at driften vil medføre begrenset risiko for utslipp. Alt overvann skal samles opp og passere sandfang og oljeutskiller, før påslipp til kommunalt nett. Med tanke på støvutvikling, skal det brukes vann til å dempe dette i tørre perioder. Anlegget vil kunne føre til noe støy, men ligger på et område for seg selv, og det oppgis at nærmeste bolig ligger ca. 850 meter unna anlegget.

Til slutt opplyses det om at området der anlegget ligger er regulert til industri og masseuttak.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Sundbrei Transport AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 31.03.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/54966».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
31. mars 2020 23:30