Søknad om tillatelse til deponi- og avfallsaktiviteter ved MOVAR IKS, Solgård avfallsplass

Høyringsfrist:
10. januar 2020 23:30

MOVAR IKS søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av avfallsmottak, behandling og deponi ved Solgård avfallsplass, gbnr. 3/2940, 3/2865, og deler av gbnr. 3/2708, 3/2079 og 3/2622 i Moss kommune.

Publisert 24.10.2019

Bakgrunn

MOVAR IKS har tillatelse datert 21.11.2008, sist endret 05.10.2016, etter forurensningsloven til aktivitet på Solgård avfallsplass. Virksomheten søker nå om å videreføre dagens aktiviteter med økt ramme, de søker om å utvide deponiet, og de søker om nye aktiviteter på Solgård avfallsplass.

Da eksisterende tillatelse er fra 21.11.2008 og det nå søkes om utvidelse av dagens aktiviteter, ser Fylkesmannen behov for å revidere dagens tillatelse slik at den er i overenstemmelse med dagens krav til denne type virksomhet.

Sammendrag av søknaden

MOVAR IKS søker om følgende aktiviteter på Solgård avfallsplass:

  • videreføring- og en økt ramme for dagens aktiviteter med gjenvinningsstasjon, omlasting og behandling av avfall
  • utvidelse av deponi for ordinært avfall mot sør
  • nye avfallsaktiviteter, herunder knusing av trevirke, mellomlagring av kasserte fritidsbåter, sortering av blandet avfall, pyrolyse av avløpsslam, rent trevirke og hage- og parkavfall og mellomlagring av asfalt
  • knusing av impregnert trevirke som er farlig avfall
  • kompostering av oljeholdig slam

Det ble også søkt om etablering av snødeponi på området, men ble trukket i brev datert 30.08.2019.

Det er laget en miljørisikovurdering for de forskjellige aktivitetene som følger av vedlegg 2 til søknaden. Omsøkte endringer i aktivitet forventes ikke å lede til økte trafikkmengder, utover marginal økning av tung trafikk som da vil skje utenom rushtidstoppene. Det må påregnes noe støving, særlig ved håndtering av aske. Det ble gjort støvmålinger i 2018 og ikke registrert støv som berører områder utenfor avfallsplassen, og det er ikke forventet økning i støvutslipp. Det er noe lukt knyttet til håndteringen av slam fra renseanleggene og kompostering av hageavfall, men ikke forventet økning i luktutslipp av betydning. Det er ikke mottatt klager på støy fra anlegget, men påpekes at området er dominert av støy fra E6.

Overvannet fra asfaltflatene med ny aktivitet og aktiv avfallshåndtering vil på sikt ledes til overvannssystemet, hvis det ikke avgis forurensning fra massene som håndteres på flatene, og til spillvannsledningen dersom massene avgir forurensning. Kun vann fra deponi skal som hovedprinsipp tilføres sigevannssystemet. Det er likevel lagt opp til å lede avrenning fra slamplass og området for mottak av asfalt til sigevannssystemet. Sigevannsdammen/luftet lagune fungerer som en forbehandling av vannet, før overføring til Kambo renseanlegg.

Avbøtende tiltak for å redusere miljørisiko er beskrevet i kapittel 9 i søknaden.

Det er gjort en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplan for utvidet deponi som følger av vedlegg 3 til søknaden. Rapporten angir at det rettes særlig oppmerksomhet mot håndtering av sigevann og overvann, samt påvirkning av grunnvann ved utsprengning for større deponiområde. Aktuelle avbøtende tiltak er beskrevet.

MOVAR er kjent med og oppfatter gjennom foreløpige vurderinger, at de omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). BAT-konklusjon for avfallsbransjen ble vedtatt og offentlig publisert den 10.8.2018. Dette innebærer at MOVAR som bedrift må drive i henhold til BAT-konklusjonene senest 10.8.2022.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra MOVAR IKS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 10.01.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/50601».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.