Turnusteneste

Oppdatert 06.01.2023

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Legar i spesialisering

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

Statsforvaltaren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre eit tilstrekkeleg tal LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta. Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr kurs og grupperettleiing for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • Grupperettleiing for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Statsforvaltaren refunderer reiseutgifter LIS1 og turnusfysioterapeutar har i samband med kurs og rettleiing. 

Vis meir


Kurs og gruppeveiledning LIS1 høsten 2023

Alle som skal ha kommunetjeneste som LIS1 i kommuner og bydeler i fylkene Oslo og Viken bør delta i de læringsaktivitetene (kurs og gruppeveiledning) som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer. Her finner du en oversikt og annen nyttig informasjon for LIS1.


Kurs i offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer

Høstens kurs i offentlig helsearbeid holdes 23. oktober. Se kurssida for program og påmelding.


Personvern

I denne artikkelen gjør vi rede for vår bruk av personopplysninger for LIS1 og turnusfysioterapeuter.


Søknadsfrist for særplass

Fristen for å søke om særplass som turnusfysioterapeut er satt til 13. oktober 2023. Dette gjelder studenter som avslutter studiet våren 2024, og som normalt vil ha turnustjeneste fra 15. august 2024.


For turnusfysioterapeuter

Ønsker du opplysninger om turnustjenesten for fysioterapeuter, ta kontakt med Kjetil Lenes, se "Kontaktpersoner".

Etter hvert halvår skal det fylles ut evalueringsskjema som sendes Statsforvalteren. Gi også gjerne en kopi til arbeidsgiver.

Evalueringsskjema for turnusteneste - nynorsk

Evalueringsskjema for turnustjeneste - bokmål

For LIS1

Ass. fylkeslege Rolf B. Winther har ansvaret for LIS1. Kjetil Lenes bidrar ved praktiske oppgaver. Spørsmål kan sendes til adressen SFOV-LIS1@statsforvalteren.no

Retningslinjer for overnatting og reise

Veiledning om innsending av reiseregning