Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Statsforvaltarens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


17.06.2019

Informasjonsskriv nr 7/2019

Ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.


12.04.2019

Informasjonsskriv nr 6/2019 - flytting i integreringstilskuddsperioden

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og som flytter i integreringstilskuddsperioden og søker økonomisk stønad i ny kommune.


01.04.2019

Informasjonsskriv nr 5/2019

Egenvurdering knyttet til tilgjengelighet.


19.02.2019

Informasjonsskriv nr 4/2019

Om vedtak og behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven § 26 om refusjon.


14.02.2019

Informasjonsskriv 3/2019

Oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven


14.02.2019

Informasjonsskriv nr 2/2019

Om bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad


13.02.2019

Informasjonsskriv nr 1/2019

Statistikker 2018 for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud