Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Statsforvaltarens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 04.08.2021

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret

Her finner dere liste over alle tiltak som har midler for drift i 2021.


Publisert 29.06.2021

Veiledningsskriv - utbetaling av stønad

Sosialtjenesteloven - stønadsformer og utbetaling av stønad


Publisert 18.06.2021

Nav styrker internkontrollen

11 av 16 Nav-kontor i Oslo og Viken konkluderte med lovbrudd etter å ha gjennomgått egen praksis ved etterbetalt trygdeytelse. Samtlige har en plan for å rette opp i forholdene. 


Publisert 04.06.2021, Sist endra 11.06.2021

Informasjonsskriv

Under er en oversikt over våre aktive informasjonsskriv


Publisert 25.05.2021

Webinarer - sosialtjenesteloven

Lyst til å se opptak av våre webinar?


Publisert 18.02.2021

Infoskriv nr. 1/2021 - statistikk 2020

Klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter forvaltningslovens § 36


Publisert 09.02.2021

Veiledningsskriv til forvaltningsloven § 36

Statsforvalteren ser i forbindelse med klagesaker at det i Nav-kontorenes vedtak etter sosialtjenesteloven ikke alltid er opplyst om retten til å kreve saksomkostninger etter forvaltningsloven (fvl.) § 36


Publisert 09.02.2021

Informasjonsskriv nr. 2 - 2021

Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige.  Informasjonsskriv nr 2/2021 omhandler fremgangsmåten i klagesaker som sendes til Statsforvalteren fra Nav-kontorene.


Publisert 22.01.2021

Informasjonsskriv nr 2/2020 - ny publisering

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.


Publisert 18.01.2021

Informasjonsskriv nr 3/2021 - refusjon

Informasjonsskrivet gir informasjon om hvordan vedtak om refusjon skal fattes, og hva Nav-kontoret skal gjøre når brukere klager på vedtak om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. jf. § 26.