Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 13.06.2024

Informasjonsskriv 3/2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med Nav sin behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad


Publisert 31.01.2024

Informasjonsskriv nr. 1/2024

Statistikken viser klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav, forvaltningsloven og integreringsloven behandlet av Sosial- og barnevernavdelingen.


Publisert 03.01.2024

Rundskriv A-3/2023

Statlige rettledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2024


Publisert 26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


Publisert 05.10.2023

Informasjonsskriv nr. 2/2023 - behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Revidert utgave av informasjonsskriv nr. 6/2022)


Publisert 26.07.2023

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd 2023  


Publisert 16.05.2023

Endring i EØS-veilederen

Veilederen er revidert 08.05.2023


Publisert 02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1B/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


Publisert 25.04.2023, Sist endra 15.06.2023

Avklaring barnetrygd og sosialhjelp

Forståelsen av sosialtjenesteloven § 18, 3.ledd


Publisert 03.02.2023

Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten mars 2023