Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.08.2022

Informasjonsskriv nr. 6/2022

Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven (Erstatter informasjonsskriv nr. 2/2022)


Publisert 20.07.2022

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd  – 2022


Publisert 27.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Rundskrivet utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. juli 2022).


Publisert 22.06.2022

Prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp

Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet datert 15.06.2022


Publisert 21.06.2022

Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.


Publisert 06.05.2022

Informasjonsskriv nr 5/2022

Endring av vedtak etter forvaltningslovens § 35


Publisert 20.03.2022

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV

.


Publisert 01.03.2022

Informasjonsskriv nr 4/2022

Vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere og deres familiemedlemmer etter sosialtjenesteloven


Publisert 25.02.2022

Depositum ytt i form av lån

Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet


Publisert 21.01.2022

Informasjonsskriv nr 1 - 2022

klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og forvaltningslovens § 36