Vi åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg

Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Mari Hagve, direktør for sosial- og barnevernavdelingen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2023

De aktuelle instansene vil motta informasjon om innretningen for videre tilsynsmessig oppfølging. Tilsynet gjennomføres overfor flere instanser som var involvert i tjenestetilbudet rundt jentene.

I første omgang vil vi undersøke om jentene har fått forsvarlig hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Deler av tilsynet med Bufetat vil gjennomføres i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet.

Det kan bli aktuelt å utvide tilsynet til også å gjelde helsetjenester. Helsetilsynet har oversendt varsler til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Når vi mottar varslene, vil vi gjennomgå opplysningene og vurdere om de også gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

Statsforvalteren behandler personsensitive opplysninger i tilsynet. Vi kommer ikke til å uttale oss ytterligere om saken mens tilsynet pågår.

Tilsynsmyndighet

Statsforvalteren er tilsynsmyndighet på flere av velferdsområdene. Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerhet og kvalitet i tjenestene, samt bidra til rettsikkerhet og tillit. En viktig del av vår oppgave som tilsynsmyndighet er å undersøke, kontrollere og følge opp at tjenestene holder seg innenfor kravene i lov og forskrift. Det er imidlertid ikke et mål i seg selv å peke på ulovlige forhold, men å bidra til at tjenestene yter tjenester av god kvalitet til brukerne.

Som tilsynsmyndighet prioriterer vi hvilke henvendelser eller hendelser som skal utredes, hvilke vurderingstema som skal gjennomgås, hvor grundig undersøkelsen skal være og hvilken oppfølging som er nødvendig. Vi velger fremgangsmåter som er egnet til å ivareta formålet med tilsyn på en effektiv måte.

Som ledd i tilsynet følger vi med på at tjenesten har endret praksisen der det er avdekket svikt.

Det er ikke tilsynsmyndigheten, men virksomhetene selv, som har ansvar for å rette lovbrudd. Våre tilsynsprosesser skal bidra til å styrke forbedringsarbeidet i virksomhetene.