Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2022

Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge. Endringene er derfor særlig relevante for barn, unge og deres familier.  

Tverrsektoriell veileder om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeider en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Veilederen blir publisert 15. september 2022. 

Mer informasjon om lovendringene finner du i Prop. 100L (2020-2021) - regjeringen.no