Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023

Helse- og omsorgstjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten. Mye bra er gjort, men vi har fortsatt store utfordringer. Det ser vi blant annet ved at antall pasientskader har ligget stabilt siden 2012.

Publisert 18.08.2021

Pasientskader er et stort samfunnsproblem og medfører store konsekvenser for pasienter, brukere og deres pårørende. Det kan i verste fall føre til varige skader eller tap av liv. Og det er samfunnsøkonomisk kostbart.
Én pasientskade er én for mye.

For å forebygge og redusere pasientskader, må vi jobbe mer systematisk og sammen på tvers av profesjoner og tjenestenivåer. Det er også spesielt behov for å øke og videreutvikle innsatsen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvor det i dag finnes lite faktagrunnlag om antall pasientskader.

Du kan lære mer om dette her: